Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Gdański
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Konkurs na stanowisko adiunkta
w Uniwersytecie Gdańskim
Dziekan Wydziału Ekonomicznego dr hab. Monika Bąk profesor Uniwersytetu Gdańskiego, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Biznesu Międzynarodowego. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 20 maja 2021 r., godz. 12.00. WARUNKI ZATRUDNIENIA: 100% etatu, umowa o pracę na czas określony od 1.10. 2021 r. do 30.09. 2022 r. (jeden rok akademicki, z możliwością przedłużenia umowy); wysokość wynagrodzenia – według Regulaminu wynagrodzeń UG. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do 15 czerwca 2021 r. Słowa kluczowe: międzynarodowe stosunki gospodarcze, handel zagraniczny, polityka handlowa, rynki zagraniczne, finansowanie działalności gospodarczej, analiza statystyczna, modelowanie ekonometryczne. Wymagania:
• ukończone studia magisterskie o profilu ekonomicznym;
• stopień naukowy doktora ekonomii w dyscyplinie ekonomia lub w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, lub w naukach o zarządzaniu;
• sprecyzowane zainteresowania dotyczące zagadnień z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych;
• znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć oraz przygotowanie publikacji naukowych w tych językach;
• udokumentowana aktywność organizacyjna i naukowa;
• przygotowanie do wykonywania analiz statystycznych i modelowania ekonometrycznego (mile widziane doświadczenie w tym zakresie);
• znajomość oprogramowania statystycznego;
• udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w czasopismach recenzowanych, w tym także w języku angielskim oraz autorstwo/współautorstwo monografii;
• czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności we współpracy w przygotowywaniu publikacji, projektów naukowych oraz w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych;
• samodzielność w pracy badawczej, umiejętność pracy w zespole, chęć doskonalenia warsztatu naukowego i dydaktycznego;
• predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej.
Dodatkowymi atutami kandydata będą: doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim z zakresu przedmiotów na kierunkach ekonomicznych, a także znajomość obsługi programów graficznych oraz udokumentowane szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności dydaktycznych.
Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Katedrze Biznesu Międzynarodowego, Wydział Ekonomiczny UG, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot, w pok. A 332 (kontakt: tel. 058 523 14 90 lub e-mail: katarzyna.kuchcinska@ug.edu.pl ) następujących dokumentów: 1/ Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego); 2/ Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie: https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr); 3/ Kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora nauk ekonomicznych; 4/ Informacja o dorobku naukowym i dydaktycznym; 5/ Oświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego, a w przypadku posiadania
odpowiednich certyfikatów mile widziane ich dołączenie. W przypadku stwierdzenia braków w nadesłanych dokumentach lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji o kandydacie Komisja konkursowa może wezwać kandydatów do ich uzupełnienia. Prosimy o umieszczenie w podaniu o zatrudnienie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego na stanowisko adiunkta w Katedrze Biznesu Międzynarodowego na Wydziale Ekonomicznym, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ponadto oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.” Organizator konkursu:
– skontaktuje się z wybranymi osobami, które złożą dokumenty aplikacyjne. Oferty nadesłane
pocztą nie będą odsyłane;
– zastrzega sobie prawo zaproszenia wybranych osób na rozmowę kwalifikacyjną; – zastrzega sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty. Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata. KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż: 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na wskazane stanowisko.
4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz art. 2 1 ustawy – Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221 ustawy – Kodeks Pracy będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych, po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 22¹ KP i ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji .
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji, chyba że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści swoich danych,
b. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
f. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na katarzyna.kuchcinska@ug.edu.pl