asystent

Wydział Chemii, Katedra Technologii Środowiska
Uniwersytet Gdański

Kandydat na stanowisko asystenta powinien posiadać stopień zawodowy magistra w dyscyplinie nauki chemiczne lub pokrewne i legitymować się minimum dwuletnim stażem pracy badawczej.

Posiadać sprecyzowane i udokumentowane dorobkiem naukowym zainteresowania badawcze dotyczące syntezy oraz oceny aktywności peptydów i peptydomimetyków w układach biologicznych. W tym umiejętności związane z syntezą, oczyszczaniem oraz oceną siły oddziaływań z DNA otrzymanych związków, samodzielnym prowadzeniem hodowli linii komórkowych, przeprowadzaniem testów cytotoksyczności proliferacji oraz innych testów z wykorzystaniem linii komórkowych.

Powinien posiadać praktyczną znajomość pakietu MS Office oraz technik takich jak: MST, SPR, EMSA.

Wymagany jest oryginalny dorobek naukowy w czasopismach recenzowanych, w których kandydat jest pierwszym autorem lub współautorem oraz doświadczenie w realizacji grantów naukowo-badawczych jako wykonawca i kierownik.

Istotnym będzie czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach
i sympozjach międzynarodowych i krajowych.

Powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim.

Dodatkowym kryterium będzie samodzielność w pracy badawczej, umiejętność pracy w zespole, chęć doskonalenia warsztatu naukowego w obszarze  chemii biologicznej oraz znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tych językach.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: biurodziekana.chemia@ug.edu.pl