asystent

Wydział Chemii, Katedra Biochemii Molekularnej
Uniwersytet Gdański

SŁOWA KLUCZOWE: chemia; chemia analityczna; chemia nanomateriałów magnetycznych; metody spektroskopowe, metody elektrochemiczne

Tematyka:
Stanowisko asystenta w Katedrze Biochemii Molekularnej Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Wymagane jest posiadanie zaawansowanej wiedzy i umiejętności w zakresie chemii i elektrochemii.

Podstawowe obowiązki polegają na prowadzeniu wysokiej klasy badań naukowych, uwzględniających następujące tematy:

1) otrzymywanie, charakterystyka i modyfikacja nowych nanomateriałów magnetycznych  typu core-shell,
2) planowanie i prowadzenie pomiarów opartych o techniki elektrochemiczne
i spektroskopowe,
3) opracowanie metod detekcji analitów i bioanalitów.

W uzupełnieniu do obowiązków związanych z prowadzeniem badań naukowych będzie prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Chemii (minimum 240 h rocznie).

Oczekiwania:

1) tytuł zawodowy magistra chemii,
2) praktyczna znajomość zaawansowanych metod spektroskopowych oraz elektrochemicznych,
3) doświadczenie w szeroko rozumianej pracy laboratoryjnej,
4) udokumentowane doświadczenie naukowe (publikacje w czasopismach z listy JCR; udział w konferencjach krajowych/ międzynarodowych) w obszarze badań dotyczących elektrochemii i spektroskopii,
5) doświadczenie w pracy w laboratorium chemii analitycznej,
6) umiejętność pisania artykułów naukowych i wniosków projektowych,
7) doświadczenie w prowadzeniu zajęć laboratoryjnych oraz audytoryjnych na poziomie akademickim z zakresu chemii analitycznej,
8) znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych w tych językach,
9) samodzielność organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole, chęć doskonalenia warsztatu naukowego oraz motywacja do dalszego rozwoju.

Dodatkowym atutem będzie potwierdzony staż w jednostce zagranicznej/ krajowej. 

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: biurodziekana.chemia@ug.edu.pl