1 Asystent badawczo-dydaktyczny

Nauk Społecznych
Uniwersytet Gdański
  • Miejsce: Gdańsk
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 25 czerwca 2023 r.

WARUNKI ZATRUDNIENIA: 100% etatu, umowa o pracę od 1 października 2023 r.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:  lipiec 2023 r.

Słowa Kluczowe: asystent, geografia społeczno-ekonomiczna, gospodarka przestrzenna, turystyka, antropopresja, kształtowanie i ochrona środowiska

Wymagania:

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko asystenta w Zakładzie Badań Krajobrazu i Kształtowania Środowiska.

Kandydat/Kandydatka powinien spełniać następujące udokumentowane wymagania:

1.       stopień magistra geografii lub kierunków pokrewnych, kandydat/kandydatka otrzyma dodatkowe punkty za dodatkowe wykształcenie w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej z elementami GIS,

2.       zgoda na zadeklarowanie w 100% dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,

3.       doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni, na kierunkach Geografia i/lub Gospodarka przestrzenna,

4.       dobra znajomość języka angielskiego potrzebna do prowadzenia zajęć dydaktycznych w tym języku na kierunkach Geografia, Geografia społeczno-ekonomiczna z el. GIS, Gospodarka przestrzenna i Tourism and Hospitality,

5.       zgoda na prowadzenie zajęć w języku angielskim,

6.       obsługa programów komputerowych, m.in. z zakresu GIS, pakietu MS Office,

7.       dorobek naukowy (rozdziały w monografii, artykuły) w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej,

8.       doświadczenie we współpracy z innymi uczelniami lub instytutami badawczymi (np. w formie stażu, umowy) potwierdzone stosownymi zaświadczeniami,

9.       dalszy rozwój naukowy w postaci przygotowywania rozprawy doktorskiej w obszarze geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej (udokumentowane zaawansowanie rozprawy na podstawie opinii promotora/opiekuna).

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Sekretariacie Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego (Budynek Wydziału Nauk Społecznych, ul. J. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk, pok. B429) lub wysłanie na adres email: igseigp@ug.edu.pl następujących dokumentów:

1.Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
2.Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie(dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr)

3.Odpis dyplomu magistra
4.Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym
5.Dokument potwierdzający znajomości języka angielskiego na poziomie wystarczającym do prowadzenia zajęć dydaktycznych w tym języku
6.Zgoda na prowadzenie zajęć w języku angielskim
7.Rekomendacje/opinie na temat kandydata/kandydatki potwierdzające posiadaną wiedzę/kompetencje/umiejętności/doświadczenie kandydatki/kandydata.

 W przypadku stwierdzenia braków w nadesłanych dokumentach lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji o kandydatce/kandydacie Komisja konkursowa wezwie kandydatów do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

Prosimy o umieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postepowania konkursowego na stanowisko asystenta w Uniwersytecie Gdańskim, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

Załączniki