1 stanowisko adiunkt

Wydział Kultury Fizycznej
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
  • Miejsce: Gdańsk
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • nauki o polityce i administracji

Opis stanowiska

Rektor ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta   w Katedrze Wychowania Fizycznego i Nauk Społecznych, Zakładzie Nauk Społecznych

Wymagania stawiane wobec kandydata:

·           Stopień naukowy doktora nauk o polityce;

·           Znajomość języka angielskiego;

·           Znajomość języka polskiego na poziomie dobrym;

·           Dorobek naukowy w zakresie cyberbezpieczeństwa, poparty publikacjami;

·           Doświadczenie dydaktyczne na uczelni wyższej w zakresie polityki bezpieczeństwa wewnętrznego, edukacji dla bezpieczeństwa;

·           Obsługa programów komputerowych niezbędnych w pracy;

·           Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.

Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:
1.    zgłoszenie do konkursu,
2.    życiorys (cv),
3.    kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny do pobrania na stronie Uczelni),
4.    odpis dyplomu (-ów) oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia kandydata,
5.    informację o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,

6.    program działalności dydaktycznej i organizacyjnej,

7.    oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i

       Nauce,
8.    oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (dostępne do pobrania na stronie Uczelni),

9.    klauzulę obowiązku informacyjnego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępna do pobrania na

stronie Uczelni).

Termin składania ofert upływa 14 czerwca 2022 r.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy przysłać na adres uczelni z dopiskiem Biuro Dziekana, dostarczyć osobiście (pok. 24A), bądź wysłać na adres e-mail: dziekan@awf.gda.pl

Kontakt telefoniczny 58 55 47 285.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi 22 czerwca 2022 r.

Uczelnia przewiduje zatrudnienie w charakterze pracownika dydaktycznego, w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę. Przewidywany termin zatrudnienia: 01 lipca 2022 r.

Uczelnia ma prawo do ew. unieważnienia konkursu z powodu ważnych przyczyn, bez podania uzasadnienia (Statut Uczelni art. 85 ust. 4, pkt. e).

Załączniki