1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Politechnika Gdańska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Konkurs na stanowisko adiunkta ze stop. nauk. doktora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych. Praca w Katedrze Inżynierii Elektrycznej Transportu na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

ZADANIA/ ROLA W ZESPOLE
• prowadzenie badań naukowych
• publikowanie rezultatów badań
• prowadzenie na studiach I i II stopnia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim
• opracowywanie wniosków o granty z instytucji krajowych i zagranicznych
• prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych

WYMAGANIA PODSTAWOWE
• stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie: automatyka, elektronika,
elektrotechnika i technologie kosmiczne
• udokumentowane doświadczenie w modelowaniu matematycznym zelektryfikowanego
systemu transportowego
• umiejętność pracy zespołowej w zakresie badań naukowych
• dobra znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym sprawną komunikację
ustną, czytanie literatury naukowo-technicznej i redakcję własnych tekstów naukowotechnicznych
• bardzo dobra znajomość j. polskiego

WYMAGANIA DODATKOWE
• udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej i badawczej
• autorstwo/współautorstwo w publikacjach naukowych z listy JCR
• udział w projektach badawczych krajowych i europejskich

WYMAGANE DOKUMENTY
• podanie o zatrudnienie kierowane do Prorektora ds. Nauki
• życiorys
• odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich
• odpis dyplomu doktora nauk technicznych
• informacja o dorobku naukowo-dydaktycznym

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na hr.weia@pg.edu.pl