: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Nauk Społecznych
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Instytutu Politologii.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  15 grudnia 2022 r.

WARUNKI ZATRUDNIENIA: 100% etatu, umowa o pracę, wysokość wynagrodzenia („widełki”)

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

Słowa Kluczowe: stosunki międzynarodowe, badania nad migracjami, polityka diasporalna

Wymagania:

-Stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce uzyskany nie wcześniej niż w 2020 roku.

-Minimum 5-letni staż pracy badawczej i sprecyzowane zainteresowania badawcze dotyczące polityki migracyjnej i diasporalnej

-Umiejętności związane z prowadzeniem badań w zakresie polityki migracyjnej i diasporalnej i realizacją projektów badawczych i/lub wdrożeniowych i edukacyjnych.

-Udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w czasopismach indeksowanych w bazach bibliometrycznych (Web of Science i SCOPUS) i bazie ERIH Plus, w których kandydat jest pierwszym autorem lub współautorem.

-Doświadczenie w realizacji grantów naukowo-badawczych i/lub wdrożeniowych jako wykonawca i kierownik.

-Czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych.

-Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim.

-Znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych w obu językach.

-Dodatkowymi atutami kandydata będą: działalność popularyzatorska nauki oraz mająca istotny wpływ na gospodarkę i/lub społeczeństwo.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Sekretariacie Instytutu Politologii UG (ul. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk) z dopiskiem „Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych” następujących dokumentów:

-Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)

-Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie(dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr)

-Kopię dyplomu uzyskania stopnia doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce

-Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym

-Certyfikat bądź oświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego

W przypadku stwierdzenia braków w nadesłanych dokumentach lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji o kandydacie Komisja konkursowa wezwie kandydatów do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wns@ug.edu.pl