adiunkt badawczo-dydaktyczny

  • Miejsce: Gdańsk
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki biologiczne

Opis stanowiska

DZIEKAN Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed

ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Zakładzie Fotobiologii i Diagnostyki Molekularnej Instytutu Biotechnologii MWB UG i GUMed

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 20 lipca 2018r. (Dz. U. 2018, poz. 1668, z późn. zm) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31 marca 2023 roku

WARUNKI ZATRUDNIENIA: 100% etatu, umowa o pracę

 

Tematyka badań i dydaktyki prowadzonej w Zakładzie Fotobiologii i Diagnostyki Molekularnej

Badania naukowe realizowane w Zakładzie prowadzone są w zakresie fotobiologii i diagnostyki molekularnej, biochemii, biologii komórki i genetyki mikroorganizmów.  Realizowana tematyka badawcza dotyczy zagadnień związanych z mechanizmami inaktywacji fotodynamicznej drobnoustrojów, mechanizmami i rozwojem tolerancji/oporności mikroorganizmów, odpowiedzi komórek na stres indukowany metodą fotodynamiczną.

W badaniach analizowane są cele komórkowe metody fotodynamicznej tj. białka, lipidy i kwasy nukleinowe.

W Zakładzie stosowane są zaawansowane techniki w zakresie fotobiologii i biologii  molekularnej. Pracownicy Zakładu prowadzą dydaktykę w zakresie diagnostyki molekularnej, fotobiologii, diagnostyki mikrobiologicznej (ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia audytoryjne, seminaria, wykłady, opieka nad studentami pierwszego i drugiego stopnia).

 

Przewidywany zakres obowiązków

·       Obowiązki i uprawnienia określone w szczególności przepisami zawartymi w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Kodeksie Pracy, Statucie, Regulaminie Organizacyjnym i Polityce rozwoju kadr Uniwersytetu Gdańskiego.

·       Do głównych obowiązków należeć będzie: prowadzenie badań naukowych i upowszechnianie wyników działalności naukowej, realizacja i pozyskiwanie projektów badawczych, udział w pracach na rzecz Zespołu badawczego, Wydziału i Uczelni, obowiązki dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć, w tym zajęć
w języku angielskim oraz inne prace związane z procesem dydaktycznym.

 

Wymagania

·       Stopień naukowy doktora nauk biologicznych, chemicznych lub medycznych (biotechnologia, biologia, biochemia, biologia molekularna, biologia medyczna)

·       Doświadczenie w pracy w projektach naukowych

·       Stosowanie technik biologii molekularnej, biochemii, genetyki i fotobiologii

·       Umiejętność pisania publikacji naukowych w języku angielskim i przygotowywania doniesień zjazdowych.

·       Udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w czasopismach recenzowanych.

·       Wystąpienia na konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych.

·       Samodzielność w pracy badawczej, umiejętność pracy w zespole, chęć doskonalenia warsztatu naukowego.

·       Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie pozwalającym na komunikację w pracy naukowej i prowadzenie zajęć dydaktycznych

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów

·     Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)

·     Kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_zarzadzania_kadrami

·     Kopię dyplomu uzyskania stopnia doktora

·     Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym

·     Adresy osób mogących przesłać rekomendacje

·     3 oświadczenia: a) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji b) o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U. z 2018 r. poz. 1668) c) iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim
po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy

 

Aplikacje należy przesłać na adres:

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

ul. Antoniego Abrahama 58

80-307 Gdańsk

 

lub drogą elektroniczną na adres dziekanat@biotech.ug.edu.pl

 

Prosimy o umieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych przy procesie rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz.Ust. nr 133 poz. 883)”.

 

Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Ofert nadesłanych pocztą nie odsyłamy.

Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych (w przyszłości inspektora ochrony danych), z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na wskazane stanowisko.

4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art.118 a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz art. 221 ustawy – Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221 ustawy – Kodeks Pracy będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.

5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych, po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 22 ¹ KP i ustawą prawo o szkolnictwie wyższym oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.

7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji, chyba że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.

9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:

a. prawo dostępu do treści swoich danych,

b. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

c. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,

d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Załączniki