Adiunkt – grupa badawczo-dydaktyczna

Nauk Społecznych
Uniwersytet Gdański
  • Miejsce: Gdańsk
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • psychologia

Opis stanowiska

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 30 kwietnia 2023 r.

WARUNKI ZATRUDNIENIA: 100% etatu, umowa o pracę, wysokość wynagrodzenia („widełki”)

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 31 maja 2023 – zatrudnienie od 1 października 2023 r.

Słowa Kluczowe: adiunkt, psychologia poznawcza, emocje i motywacje

Wymagania:

Instytut Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko adiunkta w Zakładzie Psychologii Ogólnej. Zapraszamy do współtworzenia dynamicznego i kreatywnego zespołu naukowo-badawczego realizującego projekty badawcze w dyscyplinie psychologia.

 

Kandydat/Kandydatka powinien spełniać następujące udokumentowane wymagania:

1.       tytuł magistra w zakresie psychologii;

2.       stopień doktora; preferowany doktorat z zakresu  nauk społecznych lub humanistycznych

3.       doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni; kandydat/kandydatka otrzyma dodatkowe punkty za doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć z psychologii oraz kolejne dodatkowe punkty za prowadzenie ćwiczeń, warsztatów lub treningów w języku angielskim;

4.       biegła znajomość języka angielskiego;

5.       doświadczenie w prowadzeniu badań w zakresie psychologii potwierdzone zaangażowaniem w projekt naukowy (np. umowa, rekomendacja kierownika projektu);

6.       dorobek naukowy (monografie, rozdziały w monografii, artykuły);

7.       uczestnictwo–w postaci wystąpień–w konferencjach naukowych; kandydat/kandydatka otrzyma dodatkowe punkty za udział w komitecie organizacyjnym konferencji naukowej co najmniej o zasięgu krajowym.

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Sekretariacie Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Bażyńskiego 4, Gdańsk, pok. C325) lub wysłanie na adres email: ipug@ug.edu.pl następujących dokumentów:

-Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
-Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
(dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr)

-Odpis dyplomu magisterskiego
-Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym
-Dokument potwierdzający znajomości języka angielskiego na poziomie wystarczającym do prowadzenia zajęć dydaktycznych w tym języku
-Rekomendacje/opinie na temat kandydata/kandydatki potwierdzające posiadaną wiedzę/kompetencje/umiejętności/doświadczenie kandydatki/kandydata.
 

W przypadku stwierdzenia braków w nadesłanych dokumentach lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji o kandydatce/kandydacie Komisja konkursowa wezwie kandydatów do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

 

Prosimy o umieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postepowania konkursowego na stanowisko asystenta w Uniwersytecie Gdańskim, Instytut Psychologii zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

 

Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Ofert nadesłanych pocztą nie odsyłamy. Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

Załączniki