asystent

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Gdański
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Gdańsk, 19.05.2021 r.

Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

ogłasza KONKURS na stanowisko

ASYSTENTA

w Katedrze Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego

 

Do konkursu mogą przystąpić  osoby, które spełniają  warunki  określone  w  ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz. U.  z 2018 r. poz. 1668).

 

Kandydaci powinni złożyć podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Gdańskiego wraz z wymaganą dokumentacją:

– życiorysem,

– dyplomem ukończenia studiów II stopnia,

– dokumentami potwierdzającymi znajomość języków obcych,

– informacjami o ukończonych kursach, szkoleniach, zdobytych uprawnieniach, certyfikatach informatycznych itp.

 

Wymagania:

–          Ukończone studia wyższe na kierunku informatycznym;

–          Znajomość języków programowania Java, C#, Python, PHP;

–          Umiejętność projektowania witryn w językach skryptowych – HTML5 i JavaScript;

–          Umiejętność projektowania aplikacji mobilnych na platformę Android;

–          Tworzenie interaktywnych i dynamicznych serwisów internetowych;

–          Programowanie serwisów internetowych w chmurze obliczeniowej;

–          Zobowiązanie Kandydata/tki, że nie będzie podejmował/a dodatkowych prac w innych uczelniach,

–          Oświadczenie o gotowości realizacji niektórych zajęć dydaktycznych w języku angielskim.

Dokumenty należy składać w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym Wydziału Zarządzania UG, Sopot, ul. Piaskowa 9 – na Portierni,  do dnia 20.06.2021 r.

 

Klauzula zgody

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania rekrutacyjnego w tym konkursowego na stanowisko ASYSTENTA w KATEDRZE INFORMATYKI EKONOMICZNEJ WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UG zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Ponadto oświadczam, iż zostałem  poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

Klauzula informacyjna

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.

2.       Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl.

3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko ASYSTENTA w KATEDRZE INFORMATYKI EKONOMICZNEJ WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UG.

4.       Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art.
6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art.118 a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz art. 221  ustawy – Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221  ustawy – Kodeks Pracy będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.

5.       Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych, po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym  art. 22 ¹ kp i ustawą prawo o szkolnictwie wyższym oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji.

6.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.

7.       Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.

8.       Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.

9.       Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:

prawo dostępu do treści swoich danych,
prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kie.wzr@ug.edu.pl