ASYSTENT

Wydział Architektury i Wzornictwa kierunek: Architektura Wnętrz, II Pracownia Projektowania Architektury
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina sztuki

Rektor

Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta na Wydziale Architektury i Wzornictwa

kierunek: Architektura Wnętrz

do II Pracowni Projektowania Architektury

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz w Statucie ASP w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2019 r. z późn. zm. i odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

Posiada tytuł magistra sztuki lub równorzędny.
Posiada, udokumentowany w portfolio, dorobek projektowy w zakresie projektowania architektury wnętrz, w dyscyplinie sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki lub pokrewnej.
Posiada, udokumentowane w portfolio, doświadczenie dydaktyczne w zakresie architektury wnętrz, nabyte w ramach prowadzenia wykładów lub ćwiczeń projektowych.
Posiada doświadczenie w obsłudze programów komputerowych do projektowania architektonicznego oraz tworzenia wizualizacji.
 

Do podstawowych obowiązków dydaktycznych asystenta należeć będzie:

współprowadzenie i prowadzenie zajęć w zakresie projektowania w II Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz, wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dziekana oraz prowadzenie samodzielnej działalności badawczej związanej z dyscypliną sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Kandydaci proszeni są o składanie następujących dokumentów:

Podanie do Rektora zawierające zgłoszenie udziału w konkursie (ze wskazaniem numeru konkursu).
Kwestionariusz osobowy według załącznika.
Kopia dyplomu o nadaniu stopnia magistra sztuki lub równorzędnego   
Życiorys zawodowy.
Wydrukowane portfolio dokumentujące dorobek, a szczególnie w zakresie związanym ze specyfiką podaną powyżej w pkt 2 i 3 dot. oczekiwanych kwalifikacji.
Opis innych ważnych dokonań twórczych, badawczych i organizacyjnych.
Zaświadczenie o znajomości języka obcego (certyfikat, świadectwo ukończenia kursu, itp.)
Oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu wraz z deklaracją, że Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku będzie podstawowym miejscem w pracy w przypadku wygrania konkursu.
Podpisany obowiązek informacyjny (klauzula informacyjna) RODO – według załącznika.
 

Komisja może zdecydować o przeprowadzeniu rozmowy z kandydatami, także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Komisja może poprosić o dostarczenie wybranych dokumentów w formie oryginału do wglądu.

Z osobą wybraną w trybie konkursowym zostanie nawiązany stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony od 1.10.2021 r.

Termin składania ofert: do dnia 28.05.2021 r.

Zgłoszenie na konkurs należy kierować: wyłącznie elektronicznie (skany dokumentów, portfolio w formie pliku) na adres: sok.aiw@asp.gda.pl, łączny rozmiar wiadomości nie może przekraczać 25 MB.

Informacji na temat konkursu udziela: Sekcja Organizacji Kształcenia, Wydział Architektury i Wzornictwa ASP Gdańsk, Tel. 58 301 28 00 wewn. 71, sok.aiw@asp.gda.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 11.06.2021 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sok.aiw@asp.gda.pl