asystent

Nauk Społecznych
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 15 sierpnia 2022 r.

WARUNKI ZATRUDNIENIA: 100% etatu, umowa o pracę

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:  wrzesień 2022 r.

Słowa Kluczowe: asystent, geografia społeczno-ekonomiczna, gospodarka przestrzenna, gospodarka morska, zielone porty

Wymagania:

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko asystenta w Zakładzie Rozwoju Regionalnego.

Kandydat/Kandydatka powinien spełniać następujące udokumentowane wymagania:

1.       stopień magistra gospodarki przestrzennej, kandydat/kandydatka otrzyma dodatkowe punkty za dodatkowe wykształcenie w zakresie geografii

2.       zgoda na zadeklarowanie w 100% dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

3.       doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni, na kierunkach Geografia i/lub Gospodarka przestrzenna

4.       dobra znajomość języka angielskiego potrzebna do prowadzenia zajęć dydaktycznych w tym języku na kierunkach Geografia, Geografia społeczno-ekonomiczna z el. GIS, Gospodarka przestrzenna i potencjalnie Tourism and Hospitality

5.       zgoda na prowadzenie zajęć w języku angielskim

6.       obsługa programów komputerowych, m.in. z zakresu GIS, pakietu MS Office, programów graficznych np. pakietu Adobe

7.       dorobek naukowy (rozdziały w monografii, artykuły) w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki morskiej;

8.       doświadczenie we współpracy z innymi uczelniami lub instytutami badawczymi (np. w formie stażu, umowy) potwierdzone stosownymi zaświadczeniami

9.       dalszy rozwój naukowy w postaci przygotowywania rozprawy doktorskiej w obszarze geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki morskiej (udokumentowane zaawansowanie rozprawy na podstawie opinii promotora/opiekuna).

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Sekretariacie Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego (Budynek Wydziału Nauk Społecznych, ul. J. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk, pok. B429) lub wysłanie na adres email: igseigp@ug.edu.pl następujących dokumentów:

-Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
-Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
(dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr)

-Odpis dyplomu magistra
-Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym
-Dokument potwierdzający znajomości języka angielskiego na poziomie wystarczającym do prowadzenia zajęć dydaktycznych w tym języku
-Zgoda na prowadzenie zajęć w języku angielskim
-Rekomendacje/opinie na temat kandydata/kandydatki potwierdzające posiadaną wiedzę/kompetencje/umiejętności/doświadczenie kandydatki/kandydata.
 

W przypadku stwierdzenia braków w nadesłanych dokumentach lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji o kandydatce/kandydacie Komisja konkursowa wezwie kandydatów do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

 

Prosimy o umieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postepowania konkursowego na stanowisko asystenta w Uniwersytecie Gdańskim, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

 

Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Ofert nadesłanych pocztą nie odsyłamy. Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wns@ug.edu.pl