asystent – grupa badawczo-dydaktyczna

Nauk Społecznych
Uniwersytet Gdański
  • Miejsce: Gdańsk
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • psychologia

Opis stanowiska

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 30 kwietnia 2023 r.

WARUNKI ZATRUDNIENIA: 100% etatu, umowa o pracę, wysokość wynagrodzenia („widełki”)

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 31 maja 2023 – zatrudnienie od 1 października 2023 r.

 

Słowa Kluczowe: asystent, psychologia osobowości, funkcjonowanie psychoseksualne

 

Wymagania:

Instytut Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko asystenta w Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej. Zapraszamy do współtworzenia kreatywnego zespołu naukowo-badawczego realizującego projekty badawcze w dyscyplinie psychologia.

 

Kandydat/Kandydatka powinien spełniać następujące udokumentowane wymagania:

1.       tytuł magistra w zakresie psychologii;

2.       doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni; kandydat/kandydatka otrzyma dodatkowe punkty za doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć w zakresie psychologii osobowości, metod diagnozy, zaburzeń tożsamości płciowej, dodatkowe punkty za prowadzenie ćwiczeń, warsztatów lub treningów w języku angielskim i w międzynarodowym środowisku;

3.       biegła znajomość języka angielskiego potrzebna do prowadzenia zajęć dydaktycznych w tym języku (pożądany Certyfikat CAE lub ekwiwalent);

4.       doświadczenie w projektowaniu i realizacji badań naukowych w obszarze osobowości oraz funkcjonowania psychoseksualnego potwierdzone zaangażowaniem w projekt naukowy (np. umowa, rekomendacja kierownika projektu), otrzymaniem grantu na badania naukowe lub posiadaniem publikacji naukowych prezentujących wyniki badań uzyskanych w określonym projekcie;

5.       dorobek naukowy (monografie, rozdziały w monografii, artykuły); kandydat/kandydatka otrzyma dodatkowe punkty za publikacje w czasopismach z Impact Factor oraz kolejne dodatkowe punkty jeżeli będą to publikacje naukowe z zakresu psychologii osobowości lub psychoseksuologii;

6.       uczestnictwo–w postaci wystąpień–w konferencjach naukowych; kandydat/kandydatka otrzyma dodatkowe punkty za udział w komitecie organizacyjnym konferencji naukowej co najmniej o zasięgu krajowym;

7.       dalszy rozwój naukowy na studiach doktoranckich/ w szkole doktorskiej/ wsztęty przewód doktorski obejmujący przygotowywanie rozprawy doktorskiej w obszarze osobowości lub psychoseksuologii;

8.       doświadczenie praktyczne w diagnozowaniu osobowości, niezgodności płciowej i pracy z osobami z zaburzeniami seksualnymi;

9.       posiadanie udokumentowanego szkolenia/certyfikacji z zakresu psychoterapii lub bycie w trakcie certyfikacji w kierunku psychoterapeuty.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Sekretariacie Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Bażyńskiego 4, Gdańsk, pok. C325) lub wysłanie na adres email: ipug@ug.edu.pl następujących dokumentów:

 

Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
(dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr)

Odpis dyplomu magisterskiego
Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym
Dokument potwierdzający znajomości języka angielskiego na poziomie wystarczającym do prowadzenia zajęć dydaktycznych w tym języku
Rekomendacje/opinie na temat kandydata/kandydatki potwierdzające posiadaną wiedzę/kompetencje/umiejętności/doświadczenie kandydatki/kandydata.
 

W przypadku stwierdzenia braków w nadesłanych dokumentach lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji o kandydatce/kandydacie Komisja konkursowa wezwie kandydatów do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

 

Prosimy o umieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postepowania konkursowego na stanowisko asystenta w Uniwersytecie Gdańskim, Instytut Psychologii zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

 

Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Ofert nadesłanych pocztą nie odsyłamy. Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

 

Załączniki