Asystent w grupie badawczo-dydaktycznej

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Katedrze Informatyki Prawniczej.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 574) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. ze zm.

Szczegóły w załączniku. 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat@prawo.ug.edu.pl