ASYSTENT

Wydział Architektury i Wzornictwa Kierunek Architektura Przestrzeni Kulturowych
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina sztuki

Rektor

Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta na Wydziale Architektury i Wzornictwa

Kierunek Architektura Przestrzeni Kulturowych

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz w Statucie ASP w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2019 r. z późn. zm. i odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

Posiada stopień doktora w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki (nowa nazwa dyscypliny zawierającej w swoim zakresie sztuki projektowe) lub pokrewnej (architektura i urbanistyka).
Posiada, udokumentowany w portfolio, dorobek projektowy w zakresie architektury i urbanistyki, architektury krajobrazu lub sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki ze szczególnym uwzględnieniem dokonań w zakresie projektowania zieleni.
Posiada, udokumentowane w portfolio, doświadczenie dydaktyczne w zakresie architektury krajobrazu, nabyte w ramach prowadzenia wykładów lub ćwiczeń projektowych,
Wskazany jest dorobek w zakresie wystąpień konferencyjnych oraz publikacji naukowych, zwłaszcza związanych z architekturą, architekturą krajobrazu oraz sztuką.
Wskazana jest aktywność w zakresie organizacji seminariów, wystaw, plenerów, warsztatów, w tym  wydarzeń o charakterze interdyscyplinarnym                                     i międzynarodowym. itp.
 

Do podstawowych obowiązków dydaktyczno-badawczych asystenta lub asystentki należeć będzie współprowadzenie i prowadzenie zajęć w zakresie projektowania architektury przestrzeni kulturowych – szczególnie związanych z architekturą krajobrazu – oraz inicjowanie i prowadzenie samodzielnej działalności badawczej w zakresie sztuk projektowych w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, z uwzględnieniem specyfiki kierunku.

 

Kandydaci proszeni są o składanie następujących dokumentów:

 

Podanie do Rektora zawierające zgłoszenie udziału w konkursie (ze wskazaniem numeru konkursu).
Kwestionariusz osobowy według załącznika.
Kopia dyplomu o nadaniu stopnia doktora   
Życiorys.
Portfolio dokumentujące dorobek, szczególnie w zakresie związanym ze specyfiką podaną w pkt 2 kryteriów kwalifikacyjnych.
Ewentualnie wykaz dorobku dydaktycznego, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności w zakresie związanym ze specyfiką podaną w pkt 3 kryteriów kwalifikacyjnych.
Opis innych ważnych dokonań twórczych, badawczych i organizacyjnych.
Zaświadczenie o znajomości języka obcego (certyfikat, świadectwo ukończenia kursu, itp.).
Oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu wraz z deklaracją, że Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.
 Podpisany obowiązek informacyjny (klauzula informacyjna) RODO – według załącznika.
 

Komisja może zdecydować o przeprowadzeniu rozmowy z kandydatami, także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Komisja może poprosić o dostarczenie wybranych dokumentów w formie oryginału do wglądu.

Z osobą wybraną w trybie konkursowym zostanie nawiązany stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony od 1.10.2021 r.

 

Termin składania ofert: do dnia 28.05.2021 r.

Zgłoszenie na konkurs należy kierować: wyłącznie elektronicznie (skany dokumentów, portfolio w formie pliku) na adres: sok.aiw@asp.gda.pl, łączny rozmiar wiadomości nie może przekraczać 25 MB.

Informacji na temat konkursu udziela: Sekcja Organizacji Kształcenia, Wydział Architektury i Wzornictwa ASP Gdańsk, Tel. 58 301 28 00 wewn. 71, sok.aiw@asp.gda.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 11.06.2021 r.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sok.aiw@asp.gda.pl