konkurs na stanowisko profesora Uniwersytetu Gdańskiego w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Nauk Społecznych
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko profesora Uniwersytetu Gdańskiego w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 08 września 2022 r.

WARUNKI ZATRUDNIENIA: 100% etatu, umowa o pracę na okres zamknięty (na zastępstwo) od 01.10.2022 do 30.09.2023

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:  wrzesień 2022 r.

Słowa Kluczowe: profesor, geografia społeczno-ekonomiczna, gospodarka przestrzenna, polityki samorządowe, rozwój regionalny

 

Wymagania:

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko profesora Uniwersytetu Gdańskiego w Zakładzie Badań Krajobrazu i Kształtowania Środowiska.

 

Kandydat/Kandydatka powinien spełniać następujące udokumentowane wymagania:

1.       stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

2.       zgoda na zadeklarowanie w 100% dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

3.       doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni

4.       obsługa programów komputerowych, m.in. pakietu MS Office

5.       doświadczenie w praktyce zawodowej z zakresu administracji publicznej, udokumentowana współpraca z różnymi szczeblami władzy administracyjnej

6.       dorobek naukowy (monografie, rozdziały w monografii, artykuły); w szczególności publikacje o zasięgu międzynarodowym w języku angielskim indeksowane w bazach Scopus i Web of Science

7.       doświadczenie we współpracy międzynarodowej z uczelniami zagranicznymi (np. w formie stażu, prowadzenia zajęć dydaktycznych) potwierdzone stosownymi zaświadczeniami

8.       biegła znajomość jednego z oficjalnych języków ONZ

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Sekretariacie Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego (Budynek Wydziału Nauk Społecznych, ul. J. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk, pok. B429) lub wysłanie na adres email: igseigp@ug.edu.pl następujących dokumentów:

 

Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
(dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr)

Odpis dyplomu doktora habilitowanego
Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym
Dokument potwierdzający znajomości języka angielskiego na poziomie wystarczającym do prowadzenia zajęć dydaktycznych w tym języku oraz oświadczenie o zgodzie na prowadzenie zajęć w języku angielskim
Rekomendacje/opinie na temat kandydata/kandydatki potwierdzające posiadaną wiedzę/kompetencje/umiejętności/doświadczenie kandydatki/kandydata.
 

W przypadku stwierdzenia braków w nadesłanych dokumentach lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji o kandydatce/kandydacie Komisja konkursowa wezwie kandydatów do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

 

Prosimy o umieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postepowania konkursowego na stanowisko profesora Uniwersytetu Gdańskiego w Uniwersytecie Gdańskim, Instytut Psychologii zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

 

Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Ofert nadesłanych pocztą nie odsyłamy. Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wns@ug.edu.pl