LEKTOR JĘZYKA ANGIELSKIEGO W STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH

hr@gumed.edu.pl
Gdański Uniwersytet Medyczny
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

LEKTOR JĘZYKA ANGIELSKIEGO W STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH

grupa pracowników dydaktycznych
pełny wymiar czasu pracy
zatrudnienie na czas określony (2 lata)

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
• prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, w szczególności o charakterze
praktycznym,
• opracowywanie programów zajęć,
• doskonalenie warsztatu dydaktycznego,
• aktywny i udokumentowany udział w konferencjach i seminariach naukowych,
• podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych (w tym posługiwania się
językiem angielskim),
• udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
• ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej.

OD KANDYDATÓW WYMAGAMY:
• posiadania co najmniej licencjatu oraz doświadczenia zawodowego.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
• ukończonych studiów wyższych, na kierunku filologii angielskiej lub innej nowożytnej,
specjalność nauczycielska,
• uprawnienia do nauczania języka angielskiego (co najmniej tytuł licencjata) w 
przypadku, gdy wiodący język na studiach jest inny,
• udokumentowanego doświadczenia w pracy dydaktycznej z osobami dorosłymi,
• bardzo dobrej znajomości języka polskiego.

OFERUJEMY:
• umowę o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela
akademickiego,
• pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
• możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,
• atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO:
• Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania art. 113 ustawy Prawo
szkolnictwie wyższym i nauce tj.:
oposiadają kwalifikacje określone w ustawie i statucie,
onie zostały ukarane karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 wyżej
wymienionej ustawy,
ospełniają wymagania, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 ustawy,
ooświadczą, że w przypadku zakwalifikowania się do zatrudnienia w wyniku niniejszego
konkursu, Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w 
rozumieniu ustawy.
• Kandydaci zgłaszający swój udział w konkursie proszeni są o przesyłanie aplikacji
(wszystkie wymagane dokumenty) za pomocą przycisku APLIKUJ.
• Termin nadsyłania aplikacji to 15.12.2021 r. godz. 23.59 – decyduje data wpływu
dokumentów odnotowana przez system rekrutacyjny.
• Rozstrzygnięcie konkursu dokonywane jest w oparciu o analizę dokumentacji
dostarczonej przez kandydatów.
• Wynik konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej GUMed
www.praca.gumed.edu.pl.
• Uczelnia zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podawania
przyczyny.
• Ostateczną decyzję o zatrudnieniu rekomendowanego kandydata przez Komisję
Konkursową podejmuje Rektor.

WYMAGANE DOKUMENTY:
• deklarację przystąpienia do konkursu wraz z oświadczeniami:
– oświadczenie, o spełnieniu warunków zawartych w art. 113 ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce,
– oświadczenie, że Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem
pracy w rozumieniu ustawy,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 
przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury
postępowania konkursowego,
• CV (informacja o dotychczasowych osiągnięciach zawodowych),
• kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• dyplom poświadczający posiadanie tytułu zawodowego wraz z suplementem
• (jeśli dotyczy) wykaz analizy bibliometrycznej z punktacją IF,
• (jeśli dotyczy) potwierdzenie prawa do wykonywania zawodu oraz zaświadczeń o 
uzyskanych specjalizacjach,
• kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu,
• inne dokumenty istotne dla postępowania konkursowego (opcjonalnie).

Wzory podstawowych formularzy, które należy wypełnić, zeskanować i załączyć znajdują się
TUTAJ.

Rektor
Prof. dr hab. Marcin Gruchała

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na hr@gumed.edu.pl