Profesor (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Rzeźby i Intermediów na kierunku Intermedia
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
  • Miejsce: Gdańsk
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina sztuki

Opis stanowiska

Rektor

Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

ogłasza konkurs nr 3/WRiI/2023

na stanowisko Profesora Uczelni (pracownik badawczo-dydaktyczny)

na Wydziale Rzeźby i Intermediów na kierunku Intermedia

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2023 r., poz. 742 ze zm.)  oraz w Statucie ASP w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2019 r. z późn. zm. i odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

Kryteria kwalifikacyjne:

1.      Posiadanie co najmniej stopnia doktora habilitowanego.

2.      Dorobek artystyczny w zakresie  intermediów, szczególnie w zakresie artystycznych  realizacji dźwiękowych.

3.      Biegłość w posługiwaniu się technologiami cyfrowymi ( audio/video)  ze szczególnym uwzględnieniem  rejestracji i edycji dźwięku.

4.      Umiejętność  pracy zespołowej.

5.      Umiejętność samodzielnej organizacji wystaw, warsztatów, plenerów, itd.

6.      Znajomość języka obcego (certyfikat, świadectwo ukończenia kursu).

 

Wymagane dokumenty:

1.      Podanie do Rektora ASP zawierające zgłoszenie udziału w konkursie.

2.      Kwestionariusz osobowy (dokument do pobrania).

3.      Kopia dokumentu potwierdzającego  posiadanie stopnia doktora habilitowanego.

4.      Życiorys zawodowy.

5.      Spis i dokumentacja fotograficzna dorobku artystycznego w zakresie kompetencji wymaganych w konkursie oraz pliki audio/video potwierdzające umiejętności w zakresie artystycznych działań dźwiękowych/sztuki video.

6.      Oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu wraz z deklaracją, że Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku będzie podstawowym miejscem pracy w wypadku wygrania konkursu.

7.      Podpisany obowiązek informacyjny (klauzula informacyjna) RODO – według załącznika (dokument do pobrania).

Komisja podejmie decyzję o rekomendacji przyjęcia na stanowisko, na podstawie dokumentacji przedłożonej przez kandydatkę lub kandydata.

Na podstawie oceny jakości dorobku przedstawionego w portfolio Komisja może zaprosić wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Zgłoszenie na konkurs należy kierować: wyłącznie elektronicznie (skany dokumentów, portfolio w formie pliku) na adres: sok.rii@asp.gda.pl, łączny rozmiar wiadomości nie może przekraczać 25 MB.

Termin składania ofert: do dnia 26.06.2023 r. do godziny 10.00.

Informacji na temat konkursu udziela: Sekcja Organizacji Kształcenia, Wydział Rzeźby i Intermediów ASP Gdańsk, Tel. 58 305 81 66 w.  sok.rii@asp.gda.pl,

Komisja może zdecydować o przeprowadzeniu rozmowy z kandydatami, także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Komisja może poprosić o dostarczenie wybranych dokumentów w formie oryginału do wglądu.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NASTĄPI do dnia 30.06.2023 r.

Z osobą wybraną w trybie konkursowym zostanie nawiązany stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 02.10.2023 r.

 

 

Załączniki