adiunkt

Oceanografii i Geografii
Uniwersytet Gdański

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (t.j. z dnia 23 września 2020 r. ze zm.).

Termin składania ofert: 27 kwietnia 2021 roku.

Warunki zatrudnienia: 100% etatu, umowa o pracę.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: nastąpi w terminie 14 dni od daty terminu składania ofert.  

Słowa kluczowe: oceanografia chemiczna, biogeochemia, osady morskie, adiunkt.

Wymagania stawiane Kandydatom:

1)      wykształcenie:

–      ukończone studia wyższe na kierunku Oceanografia (preferowana specjalizacja obejmująca chemię morza),

–      stopień doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauk o Ziemi i środowisku lub równoważny;

 

2)      osiągnięcia naukowe:

–      udokumentowany dorobek publikacyjny w międzynarodowych czasopismach naukowych z bazy Journal Citation Reports;

 

3)      doświadczenie:

–      co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy w jednostce badawczej, w tym w interdyscyplinarnych projektach związanych z badaniem osadów przy wykorzystaniu metod (geo)chemicznych, fizycznych i mikrobiologicznych,

–      doświadczenie w biogeochemicznych badaniach aktywnych struktur gazowych w dnie morskim, uwzględniając emisję gazów z osadów do kolumny wody,

–      doświadczenie w organizacji rejsów badawczych oraz potwierdzone czynne uczestnictwo w interdyscyplinarnych badaniach prowadzonych na morzu,

–      doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej w zakresie chemii środowiska morskiego, umożliwiające m.in. prowadzenie ćwiczeń laboratoryjnych oraz wykładów zarówno w języku polskim jak i angielskim;

 

4)      umiejętności:

–      umiejętność pobierania próbek środowiskowych, ze szczególnym uwzględnieniem osadów morskich (różne rodzaje sond rdzeniowych) oraz wód porowych,

–      umiejętność przedstawiania wyników pracy naukowej na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych, zarówno w formie prezentacji ustnych, jak i posterów,

–      zdolności interpersonalne i organizacyjne, potwierdzone umiejętnością tworzenia nowych zespołów badawczych, nawiązywania współpracy zagranicznej oraz pracą w interdyscyplinarnych inicjatywach,

–      dobra znajomość języka polskiego i angielskiego, osoba zatrudniona będzie zobowiązana do przygotowania i poprowadzenia w ramach pensum dydaktycznego zajęć w języku obcym.

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

1)        podania o zatrudnienie skierowanego do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego,

2)        kwestionariusza osobowego (formularz do pobrania na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/
dzial_zarzadzania_kadrami),

3)        kopii dyplomu magisterskiego,

4)        kopii dyplomu doktorskiego,

5)        wykazu dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego,

6)        dokumentów poświadczających doświadczenie, o którym mowa w kryteriach konkursowych,

7)        opinii z dotychczasowego miejsca pracy lub opinii opiekuna naukowego,

8)      oświadczenia o czynnej znajomości języka angielskiego,

9)        Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne
w rozstrzygnięciu konkursu.

 

Aplikacje należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego,
al.  Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia, II piętro, pok. 204 A.

 

W przypadku stwierdzenia braków w nadesłanych dokumentach lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji
o kandydacie Komisja konkursowa wezwie kandydatów do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

 

Prosimy o umieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego na stanowisko adiunkta
w Zakładzie Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego Instytutu Oceanografii zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.

 

Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Ofert nadesłanych pocztą nie odsyłamy.

Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

 

Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii

 

 

/-/

 

dr hab. Waldemar Surosz

profesor Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

1.       Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż: 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.

2.       Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na wskazane stanowisko.

4.       Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz art. 2 1 ustawy – Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221 ustawy – Kodeks Pracy będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.

5.       Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych, po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 22¹ KP i ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji .

6.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.

7.       Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji, chyba że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.

8.       Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.

9.       Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:

a)      prawo dostępu do treści swoich danych,

b)      prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

c)       prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,

d)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

e)       prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,

f)        prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.