1 stanowisko adiunkt

Wydział Oceanografii i Geografii
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o Ziemi i środowisku

Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego Instytutu Oceanografii.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. ze zm.

Termin składania ofert: 1 marca 2023 roku.

Warunki zatrudnienia: 100% etatu, umowa o pracę

Termin rozstrzygnięcia konkursu: nastąpi w terminie 14 dni od daty terminu składania ofert.

Słowa kluczowe: oceanografia chemiczna, substancje biogeniczne, eutrofizacja, biogeochemia, adiunkt

Wymagania stawiane Kandydatom:

1)        wykształcenie:

–           ukończone studia wyższe na kierunku Oceanografia (preferowana specjalizacja obejmująca chemię morza),

–           stopień doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauk o Ziemi i środowisku lub dziedzin i dyscypliny wcześniej obowiązujących tj. dziedzina nauk o Ziemi, dyscyplina Oceanologia,

–           w zakresie badawczym związanym z procesami transformacji materii organicznej, obiegu pierwiastków biogenicznych w wodach morskich z uwzględnieniem roli  warstw granicznych (mikrowarstwy powierzchniowej morza, termokliny, halokliny, piknokliny);

2)        osiągnięcia naukowe:

–           udokumentowany dorobek publikacyjny w międzynarodowych czasopismach naukowych z bazy Journal Citation Reports,

–           autorstwo lub współautorstwo podręczników lub monografii naukowych;

3)        doświadczenie:

–           co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych i badawczo-rozwojowych w jednostce badawczej,

–           doświadczenie w realizacji projektów naukowych, badawczych i badawczo-rozwojowych, krajowych i międzynarodowych dotyczących obiegu pierwiastków biogenicznych i transformacji materii,

–           doświadczenie w organizacji rejsów badawczych oraz potwierdzone czynne uczestnictwo w interdyscyplinarnych badaniach prowadzonych na morzu,

–           doświadczenie w przygotowywaniu raportów dotyczących jakości środowiska morskiego w szczególności dotyczących pierwiastków biogenicznych,

–           wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni w zakresie chemii środowiska morskiego, a także w popularyzowaniu wiedzy z zakresu ochrony środowiska;

4)             umiejętności:

–           bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego (osoba zatrudniona będzie zobowiązana do przygotowania i prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim w ramach pensum dydaktycznego), 

–           umiejętność planowania i realizowania eksperymentów semilaboratoryjnych i laboratoryjnych na materiale środowiskowym (woda, osad), umiejętność pobierania próbek środowiskowych (wody, mikrowarstwy powierzchniowej, zawiesin, osadów, wód porowych),

–           umiejętność przedstawiania wyników pracy naukowej na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych, zarówno w formie prezentacji ustnych, jak i posterów.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

1)        podania o zatrudnienie skierowanego do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego,

2)        kwestionariusza osobowego (formularz do pobrania na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/
dzial_zarzadzania_kadrami),

3)        kopii dyplomu magisterskiego,

4)        kopii dyplomu doktorskiego,

5)        wykazu dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego,

6)        dokumentów poświadczających doświadczenie, o którym mowa w kryteriach konkursowych,

7)        opinii z dotychczasowego miejsca pracy lub opinii opiekuna naukowego,

8)        oświadczenia o czynnej znajomości języka angielskiego,

9)        Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne
w rozstrzygnięciu konkursu.

Aplikacje należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego,
al.  Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia, II piętro, pok. 204 A.

W przypadku stwierdzenia braków w nadesłanych dokumentach lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji
o kandydacie Komisja konkursowa wezwie kandydatów do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

Prosimy o umieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego na stanowisko adiunkta
w Zakładzie Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego Instytutu Oceanografii zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.

Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Ofert nadesłanych pocztą nie odsyłamy.

Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na biurodziekanawoig@ug.edu.pl