adiunkt

praca@wsaib.pl
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
  • Miejsce: Gdynia
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk rolniczych
  • technologia żywności i żywienia

Opis stanowiska

Mając na celu dalszy, intensywny rozwój,
Rektor Uczelni E. Kwiatkowskiego w Gdyni,
nawiąże współpracę z osobami mającymi osiągnięcia naukowe i doświadczenie zawodowe w
Dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie naukowej: Technologia żywności i żywienia

Oczekiwania:

-stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego,
-osiągnięcia w zakresie działalności naukowej w dyscyplinie naukowej technologia żywności i żywienia,
wskazane doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią,
wiedza i predyspozycje dydaktyczne do prowadzenia zajęć stacjonarnych oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
-gotowość do prowadzenia zajęć w dni powszednie oraz w weekend.
Zakres realizowanych zadań:

-prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowej,
realizowanie działalności naukowej, skutkującej w szczególności publikowaniem artykułów naukowych i monografii oraz pracami rozwojowymi, mającymi wpływ na rozwój nauki oraz funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki,
działalność organizacyjna na rzecz społeczności akademickiej WSAiB.
-Wykaz dokumentacji aplikacyjnej:

-podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WSAiB
-życiorys,
-kopia dyplomu/ów uzyskania stopnia naukowego,
wykaz osiągnięć w sferze nauki: prac opublikowanych i przyjętych do druku, zrealizowanych projektów badawczych, organizacji konferencji i wystąpień naukowych,
informacja o doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią,

Aplikacje proszę przesłać na adres praca@wsaib.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez WSAiB w Gdyni.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Załączniki