Kierownik Katedry Finansów

praca@wsaib.pl
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Mając na celu dalszy, intensywny rozwój,
Rektor Uczelni E. Kwiatkowskiego w Gdyni, 

ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Katedry Finansów i Rachunkowości

Oczekiwania: 

-stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, 
-osiągnięcia w zakresie działalności naukowej w dyscyplinie naukowej ekonomia i finanse, 
wskazane doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią, 
-wiedza i predyspozycje dydaktyczne do prowadzenia zajęć stacjonarnych oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, 
-gotowość do prowadzenia zajęć w dni powszednie oraz w weekend. 

Zakres realizowanych zadań: 

 

-kierowanie całokształtem działalności katedry, 
-inicjowanie, organizowanie oraz nadzorowanie działalności naukowej podległych pracowników, 
-organizowanie oraz nadzorowanie działalności dydaktycznej podległych pracowników. 

Wykaz dokumentacji aplikacyjnej: 

-podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WSAiB 
życiorys, 
-kopia dyplomu/ów uzyskania stopnia naukowego, 
-wykaz osiągnięć w sferze nauki: prac opublikowanych, zrealizowanych projektów badawczych, organizacji konferencji i wystąpień naukowych, 
-informacja o doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią. 

Aplikacje proszę przesłać na adres praca@wsaib.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez WSAiB w Gdyni. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. 

 

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@wsaib.pl