adiunkt

Inżynierii Środowiska i Energetyki
Politechnika Śląska w Gliwicach
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Opis stanowiska:

1)    do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. 2020 r. poz. 85, z późn.zm.) oraz Statucie Politechniki Śląskiej
z dnia 3 czerwca 2019 r. (j.t. Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 339) na stanowisku adiunkta,

2)    przewidywana data rozpoczęcia pracy: 01.02.2022 r.,

3)    miejsce pracy i rodzaj umowy: umowa o pracę w wymiarze: pełny etat,

4)    okres zatrudnienia: od 01.02.2022 r. do 30.04.2023 r. (WP2), 15 miesięcy

5)    realizacja zadań w ramach projektu NCBiR „Flow electrodes from biomass-derived char” (FlowChar)

Zadania (opis zadań w punktach):

1)       Budowa i optymalizacja modułu do dejonizacji pojemnościowej wody słonej wykorzystującego elektrody przepływowe.

2)       Przeprowadzenie badań laboratoryjnych odsalania wody przy użyciu elektrod przepływowych wykonanych z karbonizatu ze zgazowania biomasy.

3)       Opracowanie wyników pomiarów.

Wymagania:

1)    Stopień doktora nauk technicznych w zakresie dyscypliny technologia chemiczna lub inżynieria chemiczna,

2)    Biegła znajomość języka angielskiego potwierdzona publikacjami w tym języku – wydruk z bazy Scopus lub ORCID,

3)    Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie potwierdzona publikacjami i wystąpieniami konferencyjnymi w tym języki (dotyczy kandydatów o narodowości innej niż polska)

4)    Doświadczenie w prowadzeniu badań dotyczących odsalania z wykorzystaniem procesów elektromembranowych (np. FCDI, CDI, EDI, ED), potwierdzone publikacjami

5)    Index Hirscha co najmniej 6 według bazy Scopus,

6)    Autorstwo lub współautorstwo w minimum 5 publikacji w tematyce procesów elektromembranowych i/lub odsalania metodami elektromembranowymi w czasopiśmie znajdującym się w części A wykazu czasopism naukowych opublikowanego przez MNiSW, w tym co najmniej 1 publikacja z IF co najmniej 6. Autorstwo/współautorstwo powinno być potwierdzone wydrukiem z bazy Scopus lub ORCID,

7)    Wysoka motywacja do dalszego rozwoju i umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowe wymagania:

1)    Znajomość oprogramowania do zarządzania projektami (np. Asana, Trello, Todoist, Jira)

2)    Udokumentowana znajomość oprogramowania statystycznego (np. Statistica) i metod statystycznych (metody regresyjne, metody design of experiment (DoE)),

3)    Wiedza w zakresie projektowania, budowy, modyfikacji modułów do procesów elektromembranowych.

4)    Doświadczenie w konstrukcji, montażu modułów do procesów elektromembranowych

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na agnieszka.korus@polsl.pl