Adiunkt badawczy

Inżynierii Środowiska i Energetyki
Politechnika Śląska w Gliwicach
  • Miejsce: Gliwice
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Opis stanowiska

Opis stanowiska:
1) do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. 2022 r. poz. 574, z późn.zm.) oraz Statucie Politechniki Śląskiej
z dnia 3 czerwca 2019 r. (j.t. Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 339) na stanowisku adiunkta,
2) przewidywana data rozpoczęcia pracy: 1.10.2023,
3) miejsce pracy i rodzaj umowy: Katedra Techniki Cieplnej, umowa o pracę pełen etat,
4) okres zatrudnienia: od 1.10.2023 do 30.06.2025
Zadania (opis zadań w punktach):
1) badania laboratoryjne właściwości biowęgla powstałego w procesie termochemicznej konwersji biomasy
2) badania laboratoryjne przemian termochemicznych biomasy
3) przygotowywanie publikacji naukowych
4) przygotowywanie raportów projektu
Wymagania:
1) Ukończone studia wyższe (magisterskie) o kierunku inżynieria środowiska lub pokrewnym
2) Stopień doktora w zakresie badania termochemicznych przemian biomasy nadany w Polsce lub uznawany
w Polsce na podstawie umów międzynarodowych lub na podstawie zakończonej procedury
nostryfikacyjnej
3) Liczba publikacji z zakresu badań laboratoryjnych przemian termochemicznych, notowanych w bazie
WoS nie mniejsza niż 10
4) Liczba cytowań według bazy WoS nie mniejsza niż 50, indeks Hirscha co najmniej 5.
5) Doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi w charakterze kierownika
6) Doświadczenie w realizacji projektów Horyzont w charakterze wykonawcy
7) Co najmniej miesięczny staż zagraniczny w jednostce specjalizującej się w badaniach termochemicznych
przemian biomasy
8) Biegła znajomość języka angielskiego potwierdzona doświadczeniem w pracy w międzynarodowych
zespołach badawczych lub doświadczeniem w prowadzeniu akademickich zajęć dydaktycznych w języku
angielskim

Załączniki