asystent badawczy

Inżynierii Środowiska i Energetyki
Politechnika Śląska w Gliwicach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Opis stanowiska:

1) do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. 2020 r. poz. 85, z późn.zm.) oraz Statucie Politechniki Śląskiej z dnia 3 czerwca 2019 r. (j.t. Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 339) na stanowisku asystenta,

2) przewidywana data rozpoczęcia pracy: 01.12.2021 r.,

3) miejsce pracy i rodzaj umowy: umowa o pracę w wymiarze: pełny etat,

4) okres zatrudnienia: od 01.12.2021 r. do 30.09.2022 r..

5) realizacja zadań w ramach projektu NCBiR „Opracowanie i demonstracja komputerowego systemu kontroli eksploatacji oraz zarządzania dyspozycyjnością i niezawodnością infrastruktury przemysłowej w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji” (OPTI_AI_UNIT)

Zadania (opis zadań w punktach):

1) Opracowanie elementów modelu geometrycznego transformatora elektrycznego i generatora elektrycznego

2) Opracowanie elementów modelu matematycznego CFD dla transformatora elektrycznego i generatora elektrycznego,

3) Opracowanie funkcji własnych użytkownika w programie Ansys Fluent,

4) Opracowanie kodów do transferu danych pomiędzy modelami CFD a EM.

Wymagania:

1) Ukończone studia magisterskie na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, Energetyka lub Inżynieria Środowiska lub równoważne,

2) Ukończone studia inżynierskie na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, Energetyka lub Inżynieria Środowiska lub równoważne,

3) Biegła znajomość języka angielskiego,

4) Udokumentowana wiedza w zakresie mechaniki płynów, termodynamiki i modelowania numerycznego,

5) Doświadczenie w wykonywaniu analiz CFD,

6) Umiejętność pisania i redagowania tekstów naukowych,

7) Autorstwo lub współautorstwo minimum 1 publikacji w tematyce termodynamicznej, mechaniki płynów i podobnej w czasopiśmie znajdującym się w części A wykazu czasopism naukowych opublikowanego przez MNiSW. Autorstwo/współautorstwo powinno być potwierdzone kopią pierwszej strony artykułu,

8) Umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnego formułowania wniosków,

9) Wysoka motywacja do dalszego rozwoju i umiejętność pracy w zespole.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wojciech.adamczyk@polsl.pl