adiunkt – nauki o zarządzaniu

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85).
Rektor PWSZ w Gnieźnie ogłasza KONKURS otwarty na stanowisko ADIUNKTA
w Instytucie Nauk Technicznych PWSZ w Gnieźnie

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113, 116 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85) oraz w § 73, 74 i 75 Statutu PWSZ w Gnieźnie i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

INSTYTUCJA: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie Instytut Nauk Technicznych
MIASTO: Gniezno
STANOWISKO: adiunkt
DZIEDZINA NAUKOWA: nauki inżynieryjno-techniczne
DATA OGŁOSZENIA: 31.05.2021 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.05.2021 r. – 29.06.2021 r.
SŁOWA KLUCZOWE: inżynieria mechaniczna, mechanika i budowa maszyn.
Wymagania, które powinien spełnić kandydat:
1. absolwent kierunku Mechanika i Budowa Maszyn,
2. posiadanie stopnia naukowego doktora inżyniera w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych,
3. dorobek naukowy i dydaktyczny w dyscyplinie inżynierii mechanicznej,
4. wiedzę praktyczną w dziedzinie zarządzania i inżynierii produkcji popartą pracą w przemyśle i przedsiębiorstwach produkcyjnych,
5. bardzo dobra znajomość architektury i zasady działania systemów zarządzania przedsiębiorstwem (ERP, MES, CMMS),
6. znajomość narzędzi Lean Manufacturing oraz Przemysł 4.0,
7. znajomość programów do projektowania w środowisku CAD,
8. doświadczenie zawodowe i udział w projektach,
9. umiejętność zarządzania projektami,
10. uprawnienia audytorskie – jakościowe,
11. dobra znajomość języka angielskiego,
12. dobra znajomość języka niemieckiego,
13. wykształcenie pedagogiczne,
14. doświadczenie związane z prowadzeniem zajęć dydaktycznych: inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa, mechanika, projektowanie inżynierskie, podstawy konstrukcji maszyn, logistyki, procesów i technik produkcyjnych, zarządzania produkcją i przedsiębiorstwem, urządzenia i systemy pomiarowe i diagnostyczne,
15. znajomość MS-Office,
16. umiejętność pracy w zespole,
17. umiejętność zarządzania zespołem,
18. umiejętność analitycznego myślenia,
19. zdolność organizacji,
20. łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
21. dyspozycyjność i sumienność wykonywania powierzonych obowiązków,
22. chęć rozwoju i samokształcenia.
Wymagane dokumenty od kandydata:
1. wniosek o zatrudnienie;
2. CV;
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4. odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i spełnienie wymagań określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz zawierające dane o uprzednim zatrudnieniu;
5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zatrudnienie w podstawowym miejscu pracy na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji;
6. kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach i doskonaleniu zawodowym;
7. informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
9. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
10. oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony;
11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym.
Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie w Rektoracie, lub nadsyłać pocztą na adres:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie
Rektorat
ul. Wyszyńskiego 38
62-200 Gniezno
z adnotacją: „Konkurs – nauczyciel akademicki – Instytut Nauk Technicznych
Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.
Uczelnia nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników konkursu, związanych z całością procesu uczestnictwa w konkursie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia: 30.06.2021 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@pwsz-gniezno.edu.pl