adiunkt – nauki o zarządzaniu

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85).
Rektor PWSZ w Gnieźnie ogłasza
KONKURS otwarty na stanowisko ADIUNKTA
w Instytucie Nauk Technicznych PWSZ w Gnieźnie

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113, 116 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85) oraz w § 73, 74 i 75 Statutu PWSZ w Gnieźnie i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

INSTYTUCJA: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie Instytut Nauk Technicznych
MIASTO: Gniezno
STANOWISKO: adiunkt
DZIEDZINA NAUKOWA: nauki społeczne
DATA OGŁOSZENIA: 31.05.2021 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.05.2021 r. – 29.06.2021 r.
SŁOWA KLUCZOWE: ekonomia, zintegrowane systemy zarządzania jakością, zarządzanie przedsiębiorstwem.
Wymagania, które powinien spełnić kandydat:
1. absolwent kierunku Zintegrowane systemy zarządzania jakością
2. posiadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych,
3. dorobek naukowy i dydaktyczny z zakresu zarządzania,
4. udział w projektach,
5. udział w konferencjach naukowych
6. umiejętność zarządzania projektami,
7. znajomość metod problem solving np.: raport 8D, A3, diagram Ishikawy
8. znajomość Lean Manufacturing,
9. znajomość metody FMEA,
10. znajomość norm ISO 9001, ISO 14001,
11. znajomość zintegrowanych systemów zarządzania ISO 9001 oraz ISO 14000,
12. znajomość języka angielskiego,
13. znajomość języka niemieckiego,
14. doświadczenie związane z prowadzeniem zajęć dydaktycznych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,
15. znajomość MS-Office,
16. umiejętność pracy w zespole,
17. umiejętność zarządzania zespołem,
18. umiejętność analitycznego myślenia,
19. zdolność organizacji,
20. łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
21. dyspozycyjność i sumienność wykonywania powierzonych obowiązków,
22. chęć rozwoju i samokształcenia.

Wymagane dokumenty od kandydata:
1. wniosek o zatrudnienie;
2. CV;
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4. odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i spełnienie wymagań określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz zawierające dane o uprzednim zatrudnieniu;
5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zatrudnienie w podstawowym miejscu pracy na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji;
6. kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach i doskonaleniu zawodowym;
7. informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
9. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
10. oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony;
11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym.
Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie w Rektoracie, lub nadsyłać pocztą na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie
Rektorat
ul. Wyszyńskiego 38
62-200 Gniezno
z adnotacją: „Konkurs – nauczyciel akademicki – Instytut Nauk Technicznych
Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.
Uczelnia nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników konkursu, związanych z całością procesu uczestnictwa w konkursie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia: 30.06.2021 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@pwsz-gniezno.edu.pl