Adiunkt (Zarządzanie)

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85).
Rektor PWSZ w Gnieźnie ogłasza
KONKURS otwarty na stanowisko ADIUNKTA w Instytucie Nauk Technicznych PWSZ w Gnieźnie

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113, 116 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85) oraz w § 73, 74 i 75 Statutu PWSZ w Gnieźnie i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

INSTYTUCJA: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie Instytut Nauk Technicznych
MIASTO: Gniezno
STANOWISKO: adiunkt
DZIEDZINA NAUKOWA: nauki społeczne
DATA OGŁOSZENIA: 31.05.2021 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.05.2021 r. – 29.06.2021 r.
SŁOWA KLUCZOWE: ekonomia i finanse, zarządzanie i marketing, logistyka i marketing.
Wymagania, które powinien spełnić kandydat:
1. absolwent kierunku Zarządzanie i Marketing,
2. posiadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych,
3. dorobek naukowy i dydaktyczny z zakresu logistyki i marketingu,
4. udział w projektach,
5. udział w komitetach naukowych i organizacyjnych konferencji
6. umiejętność zarządzania projektami,
7. dobra znajomość języka angielskiego,
8. dobra znajomość języka niemieckiego,
9. wykształcenie pedagogiczne,
10. doświadczenie związane z prowadzeniem zajęć dydaktycznych: Magazynowanie i zarządzanie zapasami, Gospodarka magazynowa, Zarządzanie międzynarodowymi sieciami i łańcuchami dostaw, Strategie marketingowo-logistyczne, Logistyczno-marketingowa obsługa klienta, Logistyka handlu elektronicznego, Logistyka międzynarodowa, Marketing, Komunikacja marketingowa, Badania rynkowe i marketingowe, Seminaria dyplomowe i magisterskie,
11. mile widziany zagraniczny staż naukowy,
12. znajomość MS-Office,
13. umiejętność pracy w zespole,
14. umiejętność zarządzania zespołem,
15. umiejętność analitycznego myślenia,
16. zdolność organizacji,
17. łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
18. dyspozycyjność i sumienność wykonywania powierzonych obowiązków,
19. chęć rozwoju i samokształcenia.

Wymagane dokumenty od kandydata:
1. wniosek o zatrudnienie;
2. CV;
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4. odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i spełnienie wymagań określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz zawierające dane o uprzednim zatrudnieniu;
5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zatrudnienie w podstawowym miejscu pracy na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji;
6. kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach i doskonaleniu zawodowym;
7. informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
9. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
10. oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony;
11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym.
Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie w Rektoracie, lub nadsyłać pocztą na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie
Rektorat
ul. Wyszyńskiego 38
62-200 Gniezno
z adnotacją: „Konkurs – nauczyciel akademicki – Instytut Nauk Technicznych
Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.
Uczelnia nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników konkursu, związanych z całością procesu uczestnictwa w konkursie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia: 30.06.2021 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@pwsz-gniezno.edu.pl