instruktor

Instytut Nauk o Zdrowiu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85).

Rektor PWSZ w Gnieźnie ogłasza KONKURS otwarty na stanowisko INSTRUKTORA

w Instytucie Nauk o Zdrowiu PWSZ w Gnieźnie

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113, 116 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85) oraz w § 73, 74 i 75 Statutu PWSZ w Gnieźnie i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

 

INSTYTUCJA: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie Instytut Nauk o Zdrowiu

MIASTO: Gniezno

STANOWISKO: instruktor

DZIEDZINA NAUKOWA: nauki o zdrowiu

(Pielęgniarstwo)

DATA OGŁOSZENIA: 26.04.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26.04.2021 r. – 27.05.2021 r.

SŁOWA KLUCZOWE: nauki o zdrowiu, pielęgniarstwo.

 

Wymagania, które powinien spełnić kandydat:

1. posiadanie tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa z uprawnieniami pedagogicznymi,

2. tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego i epidemiologicznego,

3. kompetencje z zakresu:

   – żywienia dojelitowego i pozajelitowego,

   – szczepień ochronnych,

   – wykonywania i interpretacji  zapisu elektrokardiograficznego,

   – edukatora w cukrzycy,

   – zarządzania podmiotami leczniczymi.

4. co najmniej 5 letnie doświadczenie jako nauczyciel akademicki,

5. doświadczenie praktyczne uzyskane poza szkolnictwem wyższym,

6. możliwość zatrudnienie w PWSZ im. H. Cegielskiego na podstawowym miejscu pracy.

Wymagane dokumenty od kandydata:

1. wniosek o zatrudnienie;

2. CV;

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4. odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i spełnienie wymagań określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz zawierające dane o uprzednim zatrudnieniu;

5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zatrudnienie w podstawowym miejscu pracy na kierunku Pielęgniarstwo;

6. kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach i doskonaleniu zawodowym;

7. informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;

8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

9. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

10. oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony;

11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym.

 

Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie

Rektorat

ul. Wyszyńskiego 38

62-200 Gniezno

z adnotacją:   „Konkurs – nauczyciel akademicki – Instytut Nauk o Zdrowiu 

Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.

 

Uczelnia nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników konkursu, związanych z całością procesu uczestnictwa w konkursie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia: 28.05.2021 r.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na administrator@pwsz-gniezno.edu.pl