instruktor

Pielęgniarstwo
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

 Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85).

Rektor PWSZ w Gnieźnie ogłasza KONKURS otwarty na stanowisko INSTRUKTORA w Instytucie Nauk o Zdrowiu PWSZ w Gnieźnie

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113, 116 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85) oraz w § 73, 74 i 75 Statutu PWSZ w Gnieźnie i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

INSTYTUCJA: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie Instytut Nauk o Zdrowiu

MIASTO: Gniezno

STANOWISKO: instruktor

DZIEDZINA NAUKOWA: nauki o zdrowiu

(Pielęgniarstwo)

DATA OGŁOSZENIA: 08.02.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 08.02.2021 r. – 11.03.2021 r.

SŁOWA KLUCZOWE: nauki o zdrowiu, pielęgniarstwo.

Wymagania, które powinien spełnić kandydat:

1. tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa,

2. tytuł pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego,

3. tytuł pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej

   opieki,

4. tytuł pielęgniarki specjalisty w dziedzinie organizacji i zarządzania,

5. kompetencje z zakresu:

   – opieki długoterminowej,

   – leczenia ran,

   – żywienia dojelitowego i pozajelitowego,

   – szczepień ochronnych,

   – z dializoterapii,

6. udokumentowany dorobek naukowo-dydaktyczny,

7. doświadczenie praktyczne uzyskane poza szkolnictwem wyższym,

8. co najmniej 5 letnie doświadczenie jako nauczyciel akademicki,

9. możliwość zatrudnienie w PWSZ im. H. Cegielskiego na podstawowym miejscu pracy.

Wymagane dokumenty od kandydata:

1. wniosek o zatrudnienie;

2. CV;

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4. odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i spełnienie wymagań określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz zawierające dane o uprzednim zatrudnieniu;

5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zatrudnienie w podstawowym miejscu pracy na kierunku Pielęgniarstwo;

6. kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach i doskonaleniu zawodowym;

7. informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;

8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

9. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

10. oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony;

11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym.

 

Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie

Rektorat

ul. Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno

z adnotacją:   „Konkurs – nauczyciel akademicki – Instytut Nauk o Zdrowiu 

Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.

Uczelnia nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników konkursu, związanych z całością procesu uczestnictwa w konkursie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia: 12.03.2021 r.