Instruktor stanowisko dydaktyczne

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o kulturze fizycznej

Opis stanowiska

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ogłasza konkurs
na stanowisko instruktora
w zakresie wychowania fizycznego
w grupie pracowników dydaktycznych
w pełnym wymiarze etatu
w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Nasze wymagania

 • Wymagania wobec kandydatów: O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe z wychowania fizycznego z wynikiem co najmniej dobrym i uzyskali tytuł zawodowy magistra, posiadają uprawnienia wymagane do wykonywania czynności na zajmowanym stanowisku, a także spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742, z późn. zm.) i Statucie Uczelni.
 • Od kandydata/ kandydatki wymagane są: 1) posiadanie kwalifikacji trenerskich I lub II stopnia lub instruktorskich z poniższych dyscyplin: zespołowe gry sportowe (piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka ręczna futsal, unihokej, frisbee), aerobik, zajęcia fitness, zajęcia rehabilitacyjne stacjonarne lub w wodzie, step reebok, pilates, joga, zdrowy kręgosłup, pływanie, aqua aerobik, badminton, tenis stołowy, tenis ziemny,
 • 2) posiadanie uprawnień pedagogicznych do prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • 3) dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć,
 • 4) w przypadku obcokrajowców – dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć.

Mile widziane

 • 1) posiadanie dodatkowych uprawnień np. ratownictwa wodnego, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • 2) doświadczenie praktyczne w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 • 3) praca w UEK jako jedynym miejscu zatrudnienia.

Zakres obowiązków

 • 1) prowadzenie zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego przeznaczonych dla kobiet i mężczyzn na poziome akademickim,
 • 2) realizacja innych zadań zawodowych zgodnych z profilem jednostki organizacyjnej,
 • 3) współudział w organizacji zawodów, imprez sportowych i innych wydarzeń popularyzujących sport,
 • 4) działalność organizacyjna na rzecz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu i Uczelni,
 • 5) realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Oferujemy

 • Planowane zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy od dnia 1 października 2024 roku na okres 1 roku z możliwością przedłużenia.
 • Oferujemy: 1) stabilne zatrudnienie oraz ciekawą pracę i możliwość rozwoju zawodowego,
 • 2) szkolenia, w tym językowe,
 • 3) udział w projektach i w konferencjach w tym zagranicznych,
 • 4) możliwość poznania wybitnych ludzi,
 • 5) pakiet świadczeń socjalnych,
 • 6) możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie, z pracowniczego programu emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Wymagane dokumenty: 1) wniosek własny i życiorys,
 • 2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 • 3) kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (w przypadku dyplomów sporządzonych w języku innym niż polski także tłumaczenie uwierzytelnione dokumentu na język polski oraz (jeśli dotyczy) zaświadczenie o równoważności z polskim odpowiednikiem dyplomu/ tytułu zawodowego uzyskanego za granicą,
 • 4) informacje i ewentualne opinie na temat: a) doświadczenia dydaktycznego, w tym w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, b) stażu w szkole wyższej na podobnym stanowisku, c) doświadczenia z poprzednich miejsc pracy,
 • 5) oświadczenie lub kopię zaświadczenia potwierdzającego dobrą znajomość języka angielskiego, a dla obcokrajowców również oświadczenie lub zaświadczenie potwierdzające dobrą znajomość języka polskiego,
 • 6) oświadczenie, że z chwilą podjęcia pracy Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy*,
 • 7) oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*,
 • 8) oświadczenie o braku pokrewieństwa na podstawie art. 118 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*,
 • 9) zgoda na przetwarzanie danych osobowych w trakcie procesu rekrutacji – w załączeniu.
 • *Druki formularzy i oświadczeń można pobrać na stronie: https://bip.uek.krakow.pl/artykuly/203/dokumenty-do-pobrania
 • W przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski należy dołączyć tłumaczenie dokumentu na język polski.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Zgłoszenia do konkursu należy składać:
  W języku polskim, w tytule „Instruktor w SWFiS”:
  a) elektronicznie na adres e-mail: swfis@uek.krakow.pl (preferowana forma)
  b) osobiście w Sekretariacie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Kraków, ul. Rakowicka 27, Pawilon Sportowo-Dydaktyczny pok. 2 w go