Instruktor

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: psychologia

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO INSTRUKTORA
w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej

im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

 

Ogłaszam konkurs na stanowisko instruktora w pełnym wymiarze czasu pracy w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. ( Dz.U. z 2021, poz. 478).

1.      Wymagania kwalifikacyjne:

–        posiadanie tytułu zawodowego magistra z zakresu psychologii,

–        doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami,

–        dorobek naukowy oraz doświadczenie zawodowe w zakresie psychologii rehabilitacji lub psychologii klinicznej.

2.      Wykaz wymaganych dokumentów:

–        deklaracja przystąpienia do konkursu,

–        podanie skierowane do Rektora,

–        odpis dyplomów: mgr,

–        Curriculum Vitae i kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

–        oświadczenie o niekaralności,

–        klauzula zgody dla kandydatów do pracy,

–        wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,

–        oświadczenie kandydata, że Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

–          oświadczenie o dyspozycyjności.

3.      Miejsce i termin składania dokumentów:

–        osobiście w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza         w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław (budynek Rektoratu, kancelaria, pok. nr 1)                   z dopiskiem Instytut Humanistyczny – KONKURS – INSTRUKTOR (PSYCHOLOGIA)

–        listownie na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław z dopiskiem Instytut Humanistyczny – KONKURS – INSTRUKTOR (PSYCHOLOGIA)

–        mailem na adres: ihu@pwste.edu.pl

 

Termin składania dokumentów będzie zachowany pod warunkiem wpływu do Uczelni  do dnia 15.12.2021 r.   (środa).  Szczegółowych informacji udziela: Sekretariat Instytutu Humanistycznego, tel. 16 624-96-38. Wzory wymaganych dokumentów można pobrać ze strony www.pwste.edu.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania konkursowego na każdym etapie bez podania przyczyny.

Rozstrzygnięcie konkursu, które nastąpi do dnia 31.12.2021 r., nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z PWSTE w Jarosławiu.

Ostateczną decyzję podejmuje JM Rektor.

Uczelnia zastrzega sobie, że jednym z kryteriów rozstrzygających konkurs może być prezentacja wykładu (koncepcji ćwiczeń) w celu weryfikacji umiejętności dydaktycznych.

 

Jarosław, dnia 02.11.2021 r.                                                                                         

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ihu@pwste.edu.pl