Adiunkt (-ka)

  • Miejsce: Jelenia Góra
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych

Opis stanowiska

REKTOR

Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych  w Jeleniej Górze

ogłasza konkurs na stanowisko  adiunkta

w wymiarze  0,65 etatu

w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych

na kierunku Pedagogika

 

DYSCYPLINA NAUKOWA: dziedzina nauk społecznych, pedagogika

SŁOWA KLUCZOWE: pedagog, dydaktyk, psychologia

Warunki konkursu:

a)       posiadanie stopnia doktora

b)      zainteresowania badawcze w zakresie ww. specjalności udokumentowane co najmniej 3. publikacjami wydanymi w okresie ostatnich 5. lat

c)       minimum 6-letni staż pracy w szkolnictwie wyższym

d)      doświadczenie dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć wykładowych  w zakresie ww. dyscyplin,

e)      udokumentowane działanie na rzecz popularyzowania dyscypliny naukowej,

Wymagane dokumenty:

a)       kopia dyplomu nadania stopnia naukowego doktora lub kopia aktu nadania tytułu

b)      CV

c)       spis publikacji

d)      dokumenty potwierdzające  osiągnięcia dydaktyczne, zawodowe, lub naukowe

 

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-506 Jelenia Góra

lub e-mail: dziekanatWNHiS@kans.pl

 

Termin składania ofert: od 12 września 2022r. do 11 października  2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:  12 października 2022 r.

 

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nierozstrzygania konkursu bez podania przyczyny.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

 

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18,

58-506 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.