instruktor

Wydział Nauk Medycznych i Technicznych
Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

REKTOR

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ogłasza konkurs na stanowisko instruktora (1 etat)

w Katedrze Nauk Medycznych

Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych

 

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki medyczne

 

SŁOWA KLUCZOWE: podstawy pielęgniarstwa

 

Warunki konkursu:

  1. posiadanie co najmniej tytułu magistra w w/w dyscyplinie
  2. posiadanie Prawa Wykonywania Zawodu Pielęgniarki
  3. posiadanie wiedzy i praktyki z w/w zakresu (doświadczenie zawodowe min. 3 lata doświadczenie zawodowe uzyskane poza szkolnictwem wyższym w pracy w placówkach ochrony zdrowia zgodne z w/w specjalnością (wymagane są umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych o profilu praktycznym).
     

Wymagane dokumenty:

1.       CV

2.       Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie

3.       Kopia Prawa Wykonywania Zawodu Pielęgniarki

4.       Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe uzyskane poza szkolnictwem wyższym w placówkach ochrony zdrowia (świadectwa pracy, certyfikaty, specjalizacje)

5.       Oświadczenie, że KANS w Jeleniej Górze będzie lub nie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu

 

Preferowani będą kandydaci deklarujący Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze jako podstawowe miejsce pracy.

 

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-506 Jelenia Góra

lub e-mail; dziekanatWNMiT@kans.pl

 

Termin składania ofert: 26.08.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 08.09.2022 r.

 

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nierozstrzygania konkursu bez podania przyczyny.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

 

 

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.