asystent

mwylezol
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
  • Miejsce: Katowice 40-074, ul. Raciborska 37
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina sztuki
  • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Projektowania Komunikacji Wizualnej
na Wydziale Projektowym Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Działając na podstawie art. 119, Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2022, poz. 574) oraz Regulaminu przeprowadzania konkursu stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu ASP w Katowicach

ogłaszam konkurs na stanowisko asystenta w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych w Katedrze Projektowania Komunikacji Wizualnej
na Wydziale Projektowym w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

I. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone ustawie Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce i złożą oświadczenie, że:

●       nie zostały ukarane karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

●       mają pełną zdolność do czynności prawnych;

●       korzystają z pełni praw publicznych;

●       nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

II. Warunki udziału w konkursie:

 

●       posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie wzornictwa;

●       dorobek projektowy z zakresu projektowania usług i produktów cyfrowych,
w tym opracowywania strategii rozwoju produktu;

●       doświadczenie badawczo-dydaktyczne;

●       znajomość oprogramowania Figma, Framer, Adobe CC oraz do modelowania
i renderowania 3D;

●       umiejętność programowania JavaScript, CSS, HTML;

●       znajomość podstaw elektroniki Arduino;

●       znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

III. Wymagane dokumenty:

●       Zgłoszenie udziału w konkursie.

●       Życiorys projektowo-badawczy (CV) zawierający:

– wykaz projektów wdrożonych i oczekujących na wdrożenie ze szczególnym uwzględnieniem projektów z obszaru projektowania usług i produktów cyfrowych;

– informacje o udziale w projektach badawczych;

– informacje o udziale w konkursach, wystawach, konferencjach, sympozjach, warsztatach;

– wykaz uzyskanych nagród i wyróżnień z zakresu wzornictwa;

– wykaz artykułów i publikacji;

– informacje o działalności organizacyjnej, popularyzatorskiej lub szkoleniowej z zakresu projektowania;

– informacje o współpracy ze znaczącymi podmiotami gospodarczymi, społecznymi, fundacjami;

– inne informacje, które zdaniem kandydata mogą mieć znaczenie w procesie rekrutacji,

●       Informacja o dotychczasowej działalności dydaktycznej

●       PORTFOLIO (w wersji elektronicznej) zawierające wizualną dokumentację dorobku

projektowego wskazanego w wykazie projektów wdrożonych i oczekujących na wdrożenie wraz z projektem dyplomowym

●       Kopia dyplomu – magistra w zakresie wzornictwa.

●       Zaświadczenia, opinie, referencje (opcjonalnie)

●       Oświadczenie o spełnieniu kryteriów wskazanych w art. 113 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

●       Oświadczenie dotyczące zapoznania się z wszystkimi warunkami konkursu.

●       Oświadczenie stwierdzające, że Akademia będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy.

●       Klauzula zgody dla kandydatów do pracy w ASP w Katowicach.

IV. Termin i miejsce składania dokumentów: do 18.06.2023 r. do godz. 14:00,
      Preferowana jest forma elektroniczna na adres: kadry@asp.katowice.pl

V. Komisja konkursowa w trakcie postępowania konkursowego może zapraszać kandydatów na rozmowy.

 

VI. Planowana data rozstrzygnięcia konkursu: 21.06.2023 r.

 

VII.  Proponowane warunki zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony 1.09.2023 r. –31.07.2024 r. w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

VIII. Planowany termin zatrudnienia: 01.09.2023 r.

 

IX.  Po zakończeniu postępowania konkursowego dokumenty kandydatów, którzy nie zostali wybrani są im zwracane lub po upływie miesiąca od zakończenia postępowania konkursowego podlegają zniszczeniu.

 

X. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach zastrzega sobie prawo do powiadomienia o wynikach konkursu jedynie kandydata, który zostanie wybrany.

 

XI. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

 

 

Katowice, 18.05.2023 r.

Załączniki