adiunkt

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo- dydaktycznych
Miejsce pracy: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Adres miejsca pracy: ul. 75 Pułku Piechoty 1, Chorzów

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref: 71/2020/NA/WNST/IF

Słowa kluczowe: nauki fizyczne, fizyka doświadczalna, fizyka fazy skondensowanej,

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

✓  prowadzenie badań naukowych w obszarze spektroskopii dielektrycznej i wysokich ciśnieńhydrostatycznych,
✓  udział w krajowych lub zagranicznych projektach naukowych i grantach,
✓  aktywny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych,
✓  prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I, II i III stopnia na kierunkach: fizyka i pokrewne, informatyka

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

✓ stopień doktora w dyscyplinie nauk fizycznych lub pokrewnej dyscyplinie,
✓prowadzenie badań w zakresie fizyki doświadczalnej, w obszarach spektroskopii dielektrycznej i wysokich ciśnień,
✓  udokumentowany dorobek naukowy w dyscyplinie nauk fizycznych (indeksowany w bazach Scopus, Web of Science),
✓  autorstwo lub współautorstwo w okresie ostatnich 3 lat przynajmniej czterech publikacji w czasopismach ewaluacyjnych dla dyscypliny nauki fizyczne,
✓  udokumentowane krajowe i zagraniczne pobyty naukowe,
✓  udokumentowana aktywność w ubieganiu się o granty,
✓  plan badań naukowych,
✓znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

WYMAGANIA DODATKOWE:
✓  umiejętność obsługi aparatury do przeprowadzania badań w zakresie spektroskopii dielektrycznej i wysokich ciśnień hydrostatycznych,
✓  gotowość do pełnienia roli lidera zespołu badawczego,
✓  gotowość do mobilności naukowej i dydaktycznej,
✓  umiejętność współpracy w zespole badawczym,
✓  samodzielność, dobra organizacja pracy własnej.

OFERUJEMY:

✓ zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony 2 lat, w wymiarze pełnego etatu,
✓  zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
✓  roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości do 210 godzin dydaktycznych,
✓  zadaniowy czas pracy,
✓  możliwość rozwoju zawodowego,
✓  pakiet świadczeń socjalnych,
✓  możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
✓  możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
✓  możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

WYMAGANE DOKUMENTY:
✓  życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
✓  kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
✓  wykaz publikacji,
✓  plan rozwoju naukowego,
✓  inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.

HARMONOGRAM KONKURSU:

✓ termin składania ofert upływa z dniem: 25 lutego 2021 r. (godz. 23.59) ✓ rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 25 marca 2021r.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza:

https://formularze.us.edu.pl/oferty2/402/2371

Aplikacje, które wpłyną po terminie oraz aplikacje niekompletne lub złożone w innym trybie niż określony w ogłoszeniu konkursowym nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNA INFORMACJA:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu stopnia naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.