adiunkt

Wydział Nauk Przyrodniczych
Uniwersytet Śląski w Katowicach

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Nauk Przyrodniczych
Adres miejsca pracy: ul. Jagiellońska 28, 40-038 Katowice
Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref: 5/2021/NA/WNP/IBBiOŚ
Słowa kluczowe: nauki biologiczne, mykologia, mikrobiologia, biotechnologia środowiskowa, biologia molekularna, grzyby arbuskularne

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne w zakresie mykologii, mikrobiologii i biotechnologii środowiskowej, biologii molekularnej,
 • opracowywanie wyników oraz przygotowanie publikacji naukowych i doniesień konferencyjnych,
 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia w zakresie mikrobiologii i nauk pokrewnych,
 • wykonywanie zadań organizacyjnych na rzecz wydziału i uczelni wynikających z regulaminów UŚ,
 • udział w realizacji projektów naukowych i badawczo rozwojowych prowadzonych przez zespół Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiskowej,
 • aplikacja o fundusze na badania w konkursach NCN, NCBiR lub z innych źródeł zewnętrznych.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki biologiczne,
 • minimum 4-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie nauk biologicznych,
 • aktualny dorobek naukowy z zakresu mykologii i mikrobiologii środowiskowej udokumentowany co najmniej dwoma publikacjami, które ukazały się w ciągu ostatnich 3 lat o punktacji nie niższej niż 100 pkt. (punktacja zgodna z załącznikiem do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r.)
 • minimum 4-letnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej,
 • kierowanie przynajmniej 1 projektem naukowym finansowanym ze źródeł pozauczelnianych (np. NCN, FNP, MNiSW, projekty europejskie) oraz udział w realizacji przynajmniej 2 projektów naukowych,
 • praktyczna umiejętność prowadzenia kultur pułapkowych grzybów arbuskularnych,
 • praktyczna znajomość metod badawczych obejmujących: izolację i hodowlę bakterii oraz grzybów saprofitycznych i arbuskularnych, mikroskopowa i molekularna ocena kolonizacji mikoryzowej roślin, umiejętność projektowania starterów do reakcji PCR i sekwencjonowania nowej generacji, techniki biologii molekularnej stosowane do oceny bioróżnorodności zespołów bakterii i grzybów arbuskularnych (PCR, qPCR, DGGE, PLFA, metody omiczne),
 • umiejętność identyfikacji grzybów arbuskularnych metodami molekularnymi, oznaczanie poziomu markerów stresu oksydacyjnego w roślinach,
 • umiejętność obsługi aparatury naukowo-badawczej: chromatografu cieczowego, chromatografu gazowego, mikroskopu świetlnego, mikroskopu fluorescencyjnego, spektrofometru UV/VIS, termocyklera, urządzenia do real-time PCR oraz aparatu do elektroforezy,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (potwierdzona certyfikatem FCE lub równoważnym, w przypadku braku certyfikatu znajomość angielskiego zostanie potwierdzona w czasie rozmowy kwalifikacyjnej),
 • umiejętność obsługi oprogramowania MS Office, Statistica, Past, Mycocalc, Mothur, MEGA, Chromas Lite, MAFFT, MrBAYES, RAxML-EPA,
 • umiejętność pracy z bazami danych (np. MCBI),
 • minimum 4 lata doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej na studiach I i II stopnia z zakresu mikrobiologii oraz mikrobiologii i biotechnologii środowiska,
 • znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • udokumentowane osiągnięcia dydaktyczne i popularyzatorskie,
 • gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi on-line

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • staż naukowy (co najmniej 3-miesięczny) w zagranicznej jednostce naukowej prowadzącej badania w zakresie nauk o życiu i środowisku,
 • współpraca międzynarodowa potwierdzona wspólnymi publikacjami,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej.

OFERUJEMY:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony 4 lat, w wymiarze pełnego etatu,
 2. zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 3. roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin dydaktycznych,
 4. zadaniowy czas pracy,
 5. możliwość rozwoju zawodowego,
 6. pakiet świadczeń socjalnych,
 7. możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 8. możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 9. możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora),
 • wykaz publikacji,
 • inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.

HARMONOGRAM KONKURSU:
termin składania ofert upływa z dniem: 13 marca 2021   (godz. 23.59)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 13 kwietnia 2021 r. 

ZGŁOSZENIA:
Przesłanie oferty pracy w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy:
Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy
 
Aplikacje, które wpłyną po terminie oraz aplikacje niekompletne lub złożone w innym trybie niż określony w ogłoszeniu konkursowym nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNA INFORMACJA:
Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).
W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu stopnia naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.
Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza:
Formularz rekrutacyjny