adiunkt

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych

Miejsce pracy: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Adres miejsca pracy: ul. Szkolna 9, Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref: 4/2021/NA/WNST/ICh

Słowa kluczowe: chemia, elektrochemia, materiały elektrodowe, elektrolity, superkondensatory, spektroskopia absorpcyjna i emisyjna

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie chemia,
 • pełnienie funkcji lidera zespołu badawczego kierującego badaniami w zakresie elektrochemii,
 • prowadzenie prac badawczych niezbędnych do rozwoju i zastosowań elektrochemii,
 • formułowanie hipotez badawczych i planowanie eksperymentów w zakresie elektrochemii, ze szczególnym uwzględnieniem badań nad nowymi materiałami elektrodowymi i elektrolitami oraz badań nad superkondensatorami,
 • podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania projektów badawczych ze środków krajowych i zagranicznych z uwzględnieniem w budżecie projektu finansowania rozwoju instrumentarium elektrochemicznego,
 • publikowanie wyników badań przede wszystkich w czasopismach z liczbą punktów ministerialnych zgodnie z listą MNiSW nie mniejszą niż 100 punktów,
 • rozpowszechnianie wyników badań naukowych i udział w konferencjach naukowych,
 • kształcenie kadry naukowej,
 • inne obowiązki organizacyjne na rzecz uczelni wynikające z regulaminów Uniwersytetu Śląskiego.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie chemia lub pokrewnych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (minimum poziom B2),
 • minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie chemia,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej w obszarze elektrochemii,
 • udokumentowany dorobek naukowy indeksowany w bazach Scopus lub Web of Science w okresie ostatnich 3 lat wskazujący na prowadzenie badań w zakresie chemii, szczególnie w elektrochemii,
 • udokumentowane publikacjami doświadczenia w używaniu technik elektrochemicznych,
 • wskaźnik Hirscha (HI) na podstawie Web of Science na poziomie co najmniej 6,
 • udokumentowana historia kierowania projektami naukowymi finansowanymi przez instytucje zewnętrzne krajowe lub zagraniczne, lub udokumentowana historia działań badawczych finansowanych w postępowaniu konkursowym przez instytucje zewnętrzne,
 • umiejętność łączenia technik elektrochemicznych ze spektroskopowymi jak spektroskopia absorpcyjna i emisyjna,
 • przedstawienie szczegółowego plany rozwoju naukowego w obszarze elektrochemii.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • potwierdzona mobilność naukowa w postaci udokumentowanego stażu (trwającego minimum 3 miesiące) w zagranicznym lub krajowym ośrodku zajmującym się zastosowaniem elektrochemii,
 • umiejętność samodzielnego pisemnego i ustnego komunikowania wyników badań w języku angielskim, w szczególności samodzielne redagowanie manuskryptów publikacji naukowych i ustne przedstawianie wyników,
 • przedstawienie przynajmniej 2 listów referencyjnych,
 • gotowość do pełnienia roli lidera zespołu badawczego kierującego badaniami w obszarze elektrochemii,
 • doświadczenie w promocji nauki (prelekcje, wykłady, festiwale nauki itp.),
 • gotowość do mobilności naukowej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej.

OFERUJEMY:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony 4 lat, w wymiarze pełnego etatu,
 2. zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 3. zadaniowy czas pracy,
 4. możliwość rozwoju zawodowego,
 5. pakiet świadczeń socjalnych,
 6. możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 7. możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 8. możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora),
 • wykaz publikacji,
 • listy referencyjne,
 • plan rozwoju naukowego,
 • inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej.

HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 13 marca 2021 r. (godz. 23.59)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 13 kwietnia 2021. r.

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy:

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.  Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza:

Formularz rekrutacyjny