adiunkt (post-doc)

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w grupie pracowników badawczych w projekcie H2020 FET Proactive

Miejsce pracy: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Adres miejsca pracy: Katowice 40-007, ul. Bankowa 14

Liczba dostępnych stanowisk:1

Nr ref: 6/2021/NA/WNST/ICh/101017758

Słowa kluczowe: pomiary kalorymetryczne, chemia fizyczna, zjawiska międzyfazowe, zwilżalność

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (tj. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • formułowanie hipotez badawczych i planowanie eksperymentów w zakresie zadań badawczych projektu H2020 FET Proactive „Równoczesna transformacja ciepła odpadowego oraz niepożądanych wibracji w energię elektryczną poprzez nanotryboelektryzację podczas intruzji i ekstruzji niezwilżających cieczy do i z nanoporów(ELECTROINTRUZJA)” pod kierunkiem dra hab. M. Chorążewskiego, prof. UŚ.
 • analiza, opracowanie i interpretowanie danych, przygotowanie raportów,
 • udział w prezentowaniu i publikowaniu wyników badań w czasopismach z liczbą punktów powyżej progu odcięcia dla dyscypliny nauki chemiczne,
 • inne zadania związane z działalnością naukową na rzecz projektu, zlecone przez kierownika projektu,
 • kształcenie kadry naukowej, w tym współpraca naukowa z doktorantami,
 • inne obowiązki organizacyjne na rzecz uczelni wynikające z regulaminów UŚ.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • stopień doktora w dyscyplinie nauki chemiczne, inżynieria chemiczna, inżyniera materiałowa lub nauki fizyczne uzyskany nie wcześniej niż 7 lat od planowanej daty zatrudnienia w projekcie,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie nauki chemiczne, inżynieria chemiczna, inżyniera materiałowa lub nauki fizyczne, udokumentowane dorobkiem naukowym w bazach Scopus oraz Web of Science,
 • udokumentowany dorobek naukowy wskazujący na prowadzenie badań w zakresie: pomiarów napięcia powierzchniowego oraz kątów zwilżania, oraz kalorymetrii DSC lub termograwimetrii TGA,
 • publikacje w czasopismach o wysokim współczynniku oddziaływania IF (preferowany pierwszy autor lub autor korespondencyjny),
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie pomiarów kalorymetrycznych DSC lub TGA, napięcia powierzchniowego oraz kątów zwilżania, udokumentowane w publikacjach,
 • umiejętność samodzielnego pisemnego i ustnego komunikowania wyników badań naukowych, a w szczególności
 • samodzielne redagowanie manuskryptów publikacji naukowych i ustne przedstawianie wyników, zwłaszcza w języku angielskim.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • doświadczenie poparte publikacjami w badaniach nad układami do magazynowania i konwersji energii,
 • doświadczenie poparte publikacjami w badaniach oraz modelowaniu różnych zjawisk w nanoskali w szczególności obejmujące modelowanie zjawisk zwilżalności w nanoskali w układach ciecz-ciało stałe,
 • doświadczenie poparte publikacjami w badaniach z użyciem kalorymetrii wysokociśnieniowej,
 • gotowość do mobilności naukowej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, w szczególności z doktorantami pracującymi w tej samej grupie badawczej,
 • doświadczenie we współpracy w zespole badawczym,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
 • przedstawienie przynajmniej 2 listów referencyjnych.

OFERUJEMY:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony (2 lata), w wymiarze pełnego etatu,
 2. wynagrodzenie miesięczne w wysokości 12 000 PLN ( z kosztami pracodawcy),
 3. zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 4. zadaniowy czas pracy,
 5. możliwość rozwoju zawodowego,
 6. pakiet świadczeń socjalnych,
 7. możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 8. możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 9. możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora),
 • wykaz publikacji,
 • przedstawienie 2 listów rekomendacyjnych,
 • inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej.

HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 13.03.2021r. (godz. 23.59)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 13.04.2021 r.

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie oferty pracy w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy:

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

Aplikacje, które wpłyną po terminie oraz aplikacje niekompletne lub złożone w innym trybie niż określony w ogłoszeniu konkursowym nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNA INFORMACJA:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu stopnia naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza:

Formularz rekrutacyjny