Pracownik dydaktyczny / naukowo-dydaktyczny w Katedrze Psychologii GWSH

Wydział Zarządzania
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego
 • Forma zatrudnienia: Część etatu, Etat
 • Dziedzina nauki: psychologia

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach jest uczelnią akademicką działającą na terenie Katowic, Żor, Warszawy i Wiednia. Prowadząc działalność akademicką w wymiarze europejskim, łączymy 30-letnią tradycję z podejmowaniem zadań teraźniejszości oraz wyzwań przyszłości. Kształcimy w ramach studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich, podyplomowych oraz kursów i szkoleń. 

W związku z rozwojem Uczelni,  poszukujemy pracownika na stanowisko:
Pracownik dydaktyczny /  naukowo-dydaktyczny  w Katedrze Psychologii GWSH

Nasze oczekiwania od Kandydata:

 • dyplom ukończenia studiów psychologicznych;
 • doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami;
 • zainteresowanie naukowe i/ lub doświadczenie praktyczne w zakresie metodologii badań psychologicznych/ psychologii rozwojowej/ psychologii emocji i motywacji/ psychologii poznawczej;
 • stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologii będzie dodatkowym atutem;
 • gotowość zatrudnienia w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej od marca 2022 r.

Zadania na stanowisku:

 • prowadzenie zajęć na kierunku psychologii;
 • zaangażowanie w projekty realizowane w ramach kierunku; 
 • udział w projektach naukowych (przy zatrudnieniu na stanowisku naukowo-dydaktycznym). 

Oferujemy:

 • formę zatrudnienia możliwą do uzgodnienia (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna);
 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego;
 • możliwość korzystania na preferencyjnych warunkach z oferty rozwojowej Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej.

Zapraszamy do przesyłania aplikacji na adres: praca@gwsh.pl  
Prosimy o wpisanie w temacie wiadomości “Aplikacja na stanowisko Pracownik dydaktyczny/ naukowo-dydaktyczny w Katedrze Psychologii w GWSH”. 
Skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.  
 
Aby Państwa aplikacja mogła zostać rozważona, prosimy o zamieszczenie poniższego oświadczenia: 
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym, przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową im. W. Korfantego z siedzibą przy ul. Harcerzy Września 1939r. nr 3 w Katowicach w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu”. 
i/lub 
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową im. W. Korfantego z siedzibą przy ul. Harcerzy Września 1939r. nr 3 w Katowicach” 
_______________________________________________________________________________
Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 dalej: RODO) informujemy, iż:  

 1. Administrator danych osobowych:  
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa  z siedzibą w Katowicach (skrót: GWSH), ul. Harcerzy Września 1939 nr 3, wpisana do Ewidencji Uczelni Niepublicznych pod numerem 36, NIP: 953-00-07-281; REGON: 272199522.  

  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych:   
  – pod adresem e-mail: iod@gwsh.pl;   
  – listownie na adres Uczelni: ul. Harcerzy Września nr 3, 40-659 Katowice z dopiskiem „IOD”.

 2. Cel przetwarzania i podstawa prawna:  
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby rekrutacji pracowników.  
  • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj.: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. 
  Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:  
  – podmioty uprawnione przepisami prawa; 
  – osoby zapewniające funkcjonowanie Uczelni, które posiadają upoważnienie do przetwarzania danych; 

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym, chyba, że wynika to z przepisów prawa.

 4. Okres:  
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji pracowników lub do czasu cofnięcia zgody.
 5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:  
  Posiada Pani/Pan prawo do:  
  dostępu do treści danych, sprostowania lub uzupełnienia danych, prawo sprzeciwu, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, żądania zaprzestania przetwarzania – prawo to nie przysługuje, gdy przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji obowiązków wynikających  
  z przepisów prawa lub jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.  

  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
   

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@gwsh.pl