adiunkt

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Nauk Społecznych

Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 11b, Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Słowa kluczowe: psychologia, psychologia kliniczna

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).
 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników w czasopismach o zasięgu międzynarodowym,
 • pełnienie funkcji lidera zespołu badawczego,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach magisterskich na kierunku psychologia oraz w Szkole Doktorskiej,
 • działalność organizacyjna na rzecz Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydziału Nauk Społecznych.

 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • ukończone studia magisterskie z psychologii,
 • co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie psychologia lub psychologia kliniczna,  
 • doświadczenie w prowadzeniu badań w dyscyplinie psychologia,
 • znaczący dorobek naukowy w dyscyplinie psychologia, indeksowany w bazach Scopus oraz Web of Science,
 • wskaźnik Hirsha (IH) na podstawie Web of Science lub SCOPUS na poziomie co najmniej 10,
 • doświadczenie w kierowaniu lub realizowaniu projektów badawczych/grantów,
 • doświadczenie w pracy w międzynarodowych/zagranicznych zespołach badawczych,
 • umiejętność pisania publikacji naukowych w języku angielskim,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • preferowana znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub
 • gotowość do nauczenia się języka polskiego (dotyczy cudzoziemców),
 • gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi online.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • umiejętność obsługi oprogramowania statystycznego,
 • przedstawienie listów referencyjnych,
 • przedstawienie planu rozwoju naukowego,
 • gotowość do pełnienia roli lidera zespołu badawczego.

 
OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony (2 lata), w wymiarze 1 etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin, 
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i  ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
   

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
  kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub
 2. zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 3. listy referencyjne,
 4. wykaz publikacji,
 5. inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.
   

HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 31.10.2021 (godz. 23.59)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 30.11.2021
 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, klikając przycisk „Aplikuj”.

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dhr@us.edu.pl