adiunkt

Wydział Nauk Przyrodniczych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska

Adres miejsca pracy: ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref.: 64/2021/NA/WNP/IBBIOŚ

Słowa kluczowe: nauki biologiczne, histologia, embriologia kręgowców, mikroskopia TEM i SEM, histochemia, anatomia porównawcza kręgowców, hodowla gadów, modele 3D

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).
 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne, w zakresie embriologii kręgowców ze szczególnym uwzględnieniem gadów oraz hodowli komórkowych i tkankowych niezbędnych do realizacji badań biomedycznych na wysokim poziomie, zgodnie z zasadami wskazanymi w „Strategii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” oraz ich publikowanie w liczących się czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym, a także przygotowanie doniesień konferencyjnych, 
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych wg zasad obowiązujących w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i wskazanych przez Dyrektora Kierunku Biologia, Biotechnologia i Ochrona Środowiska na Wydziale Nauk Przyrodniczych,
 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
 • występowanie o finansowanie projektów w konkursach NCN, NCBiR lub z innych źródeł zewnętrznych,
 • udział w realizacji projektów naukowych i badawczo-rozwojowych prowadzonych przez Zespół Histologii i Embriologii Zwierząt,
 • wykonywanie zadań organizacyjnych na rzecz wydziału i uczelni wynikających z regulaminów UŚ.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • stopień naukowy co najmniej doktora w dyscyplinie nauk biologicznych,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie nauki biologiczne udokumentowane publikacjami z listy Journal Citation Reports (JCR),
 • udokumentowany wysoko   punktowany, aktualny (ostatnie 4 lata) dorobek w dyscyplinie biologia z zakresu biologii rozwoju, morfologii i histologii indeksowany w bazach Scopus lub Web of Science,
 • doświadczenie w realizowaniu projektów krajowych i/lub międzynarodowych oraz udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowych lub zagranicznych,
 • udokumentowana międzynarodowa aktywność badawcza potwierdzona wspólnymi publikacjami i/lub stażem zagranicznym,
 • praktyczna znajomość metod badawczych obejmujących badania gadów w warunkach laboratoryjnych oraz interpretacja i konstruowanie drzew filogenetycznych,
 • biegła znajomość przepisów prawnych związanych z doświadczeniami na zwierzętach, odłowem zwierząt dzikich oraz hodowlą zwierząt egzotycznych wynikająca z przepisów DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/63/UE z dnia 22 września 2010r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych)”,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie publikacji naukowych, wygłaszanie prezentacji naukowych w tym języku oraz umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
  doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauczenia się języka polskiego (dotyczy cudzoziemców),
 • udokumentowane osiągnięcia dydaktyczne i popularyzatorskie.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • umiejętność obsługi aparatury naukowo-badawczej: mikroskopu elektronowego (SEM, TEM), konfokalnego, fluorescencyjnego; mikrotomografu komputerowego, mikrotomów (rotacyjny, ultramikrotom), wibratomu,
  umiejętność obsługi oprogramowania MS Office, Statistica, SPSS Statistics, CorelDRAW, Adobe Photoshop, ImageJ, Amira, Drishti, Mesquite, TNT,
 • gotowość do mobilności naukowej i dydaktycznej,
 • minimum 4-letnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność współpracy w zespole badawczym,
 • samodzielność dobra organizacja pracy własnej

OFERUJEMY:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony (4 lata), w wymiarze 1 etatu,  
 2. zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy, 
 3. zadaniowy czas pracy,
 4. możliwość rozwoju zawodowego,
 5. pakiet świadczeń socjalnych,
 6. możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 7. możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i  ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 8. możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
   

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub
 3. zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 4. inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy dydaktycznej.
   

HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 18 grudnia 2021r. (godz. 23.59)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 10 stycznia 2022r.
 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, klikając przycisk „Aplikuj”.

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest spełnienie wymogów określonych w art. 113 i 118 oraz dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).

W przypadku ubiegania się o zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach jako podstawowym miejscu pracy, kandydaci zatrudnieni w ramach podstawowego miejsca pracy w innej uczelni, na dzień zatrudnienia powinni spełniać wymóg określony w art. 120 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021poz. 478 z późn. zm.), zgodnie z którym nauczyciel akademicki może mieć jednocześnie tylko jedno podstawowe miejsce pracy.

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dhr@us.edu.pl