adiunkt

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Chemii

Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref.: 15/2022/NA/WNST/ICH

Słowa kluczowe: fizykochemia związków metali przejściowych; chemia bionieorganiczna; spektroskopia fotoluminescencyjna; ultraszybka spektroskopia laserowa.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).
 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych niezbędnych do rozwoju dyscypliny nauki chemiczne w zakresie:synteza nowych chemioterapeutyków do terapii wspomaganej światłem,
 • projektowanie na bazie związków koordynacyjnych materiałów na potrzeby optoelektroniki,
 • badania czasowej ewolucji stanów wzbudzonych indywiduów powstałych w rezultacie przejść elektronowych,
 • rozwój nowej tematyki badawczej w zakresie chemii koordynacyjnej i bionieorganicznej z wykorzystaniem ultraszybkiej spektroskopii elektronowej,
 • publikowanie wyników badań przede wszystkim w czasopismach z liczbą punktów ministerialnych nie mniejszą niż 100 (zgodnie z listą MNiSW),
 • rozpowszechnianie wyników badań naukowych oraz udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych,
 • uczestnictwo w projektach badawczych finansowanych ze środków krajowych lub/i zagranicznych i/lub
 • podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania projektów,
 • prace organizacyjne na rzecz wydziału lub uczelni wynikające z regulaminów UŚ.

 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk chemicznych,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie nauki chemiczne, udokumentowane publikacjami z listy Journal Citation Reports (JCR), w szczególności w zakresie struktury, fotofizyki i aktywności biologicznej związków metali przejściowych,
 • wskaźnik Hirscha (IH) na podstawie Web of Science na poziomie co najmniej 8,
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej,
 • udział w realizowaniu projektów naukowych,
 • udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowych lub zagranicznych,
 • doświadczenie w wykorzystywaniu metod spektroskopii absorpcyjnej i emisyjnej w zakresie UV-Vis-NIR oraz ultraszybkiej spektroskopii laserowej,
 • umiejętność obsługi aparatury obejmującej spektrofometry, spektrofluorymetry, femtosekundowe spektrometry absorbcji przejściowej oraz spektrometry femtosekundowej upkonwersji fluorescencji,
 • umiejętność pisania publikacji naukowych w języku angielskim,
 • wystąpienia na konferencjach krajowych i zagranicznych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej,
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców).

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • umiejętność obsługi oprogramowania, np. MS Office, Origin, Surface Xplorer, Optimus, Mercury, Crystal Explorer,
 • przedstawienie listów referencyjnych,
 • gotowość do współpracy w zespole badawczym,
 • gotowość do mobilności naukowej/dydaktycznej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
 • proaktywność i inicjatywa.

 
OFERUJEMY:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony (4 lata), w wymiarze 1 etatu, 
 2. zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy, 
 3. zadaniowy czas pracy,
 4. możliwość rozwoju zawodowego,
 5. pakiet świadczeń socjalnych,
 6. możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 7. możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i  ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 8. możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
   

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 3. inna dokumentacja określona w warunkach konkursu.
   

HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 31 sierpnia 2022 r. (godz. 23.59)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 31 października 2022 r.

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, dostępnego pod linkiem:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?webid=243C7188-EB39-4EE6-9564-3E4036EEE241&skkcfg=80847a8bea48474dad983b5a2a3e1d90&skkExternalOfferId=109060&skkCountryId=1&skkRegionId=13

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest spełnienie wymogów określonych w art. 113 i 118 oraz dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).

W przypadku ubiegania się o zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach jako podstawowym miejscu pracy, kandydaci zatrudnieni w ramach podstawowego miejsca pracy w innej uczelni, na dzień zatrudnienia powinni spełniać wymóg określony w art. 120 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021poz. 478 z późn. zm.), zgodnie z którym nauczyciel akademicki może mieć jednocześnie tylko jedno podstawowe miejsce pracy.

W przypadku kandydatów, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dhr@us.edu.pl