adiunkt

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych. Miejsce pracy: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Chemii Adres miejsca pracy: ul. Szkolna 9, 40-006 Katowice Liczba dostępnych stanowisk: 1 nr ref. 28/2022/NA/WNST/ICH ​ Słowa kluczowe: nauki chemiczne, nanomateriały, technologia chemiczna, chemia analityczna, spektrometria Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.). GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych niezbędnych do rozwoju dyscypliny nauki chemiczne w zakresie zastosowania nanomateriałów w analityce nieorganicznej, badania procesów absorbcji, opracowywania i walidacji procedur analitycznych,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia na kierunkach: Chemia, Technologia Chemiczna;
 • zrealizowanie rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym Przydziałem Obowiązków,
 • rozwój tematyki badawczej w zakresie chemii analitycznej z wykorzystaniem technik spektrometrii mas, atomowej i rentgenowskiej,
 • publikowanie wyników badań w czasopismach przede wszystkim z liczbą punktów ministerialnych nie mniejszą niż 100, zgodnie z listą MEIN,
 • rozpowszechnianie wyników badań naukowych oraz udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych,
 • uczestnictwo w projektach badawczych finansowanych ze środków krajowych lub/i zagranicznych i/lub podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania projektów.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk chemicznych,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie nauki chemiczne w obszarze chemii analitycznej,
 • aktualny dorobek naukowy w dyscyplinie nauki chemiczne, indeksowany w bazach Scopus lub Web of Science, w szczególności w zakresie śladowej analizy nieorganicznej, procesów absorpcji na nanomateriałach i usuwania jonów metali,
 • doświadczenie w realizowaniu projektów badawczych/grantów,
 • udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowania badań w instytucjach krajowych lub zagranicznych,
 • udokumentowany krajowy lub zagranicznych staż naukowy,
 • znajomość metod badawczych obejmujących emisyjną spektrometrię atomową oraz spektrometrię rentgenowską,
 • umiejętność obsługi aparatury obejmującej emisyjne spektrometry atomowe i rentgenowskie spektrometry z dyspersją energii i całkowitym odbiciem promieniowania,
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej,
 • wystąpienia na konferencjach krajowych i/lub zagranicznych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców),
 • gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem emisyjnej spektrometrii atomowej i rentgenowskiej.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni, w tym z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • umiejętność obsługi oprogramowania MS Office, Statistica, Origin, Matlab,
 • przedstawienie listów referencyjnych,
 • gotowość do mobilności naukowej/dydaktycznej,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

OFERUJEMY:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony (4 lata), w wymiarze 1 etatu, 
 2. zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy, 
 3. zadaniowy czas pracy,
 4. możliwość rozwoju zawodowego,
 5. pakiet świadczeń socjalnych,
 6. możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 7. możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i  ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 8. możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ. 

 WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora),
 3. lista publikacji naukowych,
 4. inna dokumentacja określona w warunkach konkursu. 

HARMONOGRAM KONKURSU: termin składania ofert upływa z dniem:  21 grudnia 2022 r. (godz. 23.59) rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 21 stycznia 2023 r.   ZGŁOSZENIA: Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, dostępnego pod linkiem: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?webid=B8ABEB99-677F-47EF-996B-770B75976570&skkcfg=80847a8bea48474dad983b5a2a3e1d90&skkExternalOfferId=113189&skkCountryId=1&skkRegionId=13 Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia. WAŻNE INFORMACJE: Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest spełnienie wymogów określonych w art. 113 i 118 oraz dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.). W przypadku ubiegania się o zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach jako podstawowym miejscu pracy, kandydaci zatrudnieni w ramach podstawowego miejsca pracy w innej uczelni, na dzień zatrudnienia powinni spełniać wymóg określony w art. 120 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021poz. 478 z późn. zm.), zgodnie z którym nauczyciel akademicki może mieć jednocześnie tylko jedno podstawowe miejsce pracy. W przypadku kandydatów, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dhr@us.edu.pl