adiunkt

Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska

Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1     

Nr ref.: 32/2023/NA/WNP/IBBIOS                                                 

Słowa kluczowe: nauki biologiczne, zoologia, filogeneza bezkręgowców

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 574 z późn. zm.).
 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauk biologicznych w zakresie zoologii, bioróżnorodności, ewolucji i filogenezy bezkręgowców (zarówno kladystycznej, jak i molekularnej), na wysokim poziomie zgodnie z zasadami wskazanymi w „Strategii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”. Przygotowywanie publikacji naukowych oraz ich publikowanie w liczących się czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym,
 • udział w konferencjach naukowych,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu zoologii bezkręgowców, bioróżnorodności świata roślin i zwierząt, morfologii, parazytologii i nauk pokrewnych. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim,
 • występowanie o finansowanie projektów w konkursach NCN lub z innych źródeł zewnętrznych, w tym międzynarodowych,
 • udział w realizacji projektów naukowych i prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez zespoły zoologiczne IBBIOŚ,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym Przydziałem Obowiązków.

 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk biologicznych lub pokrewnych,
 • aktualny, wysoko punktowany dorobek naukowy z zakresu bioróżnorodności, ewolucji i filogenezy, systematyki i taksonomii bezkręgowców (ze szczególnym uwzględnieniem owadów), opublikowany w czasopismach indeksowanych w bazach Scopus lub Web of Science,
 • doświadczenie w kierowaniu lub realizacji projektów naukowych,
 • udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowych lub zagranicznych,
 • udokumentowana międzynarodowa działalność badawcza,
 • udokumentowane staże naukowe,
 • praktyczna i udokumentowana publikacjami znajomość metod badawczych bioróżnorodności, taksonomii, ewolucji i filogenezy bezkręgowców (ze szczególnym uwzględnieniem owadów) na podstawie danych morfologicznych i molekularnych,
 • praktyczna znajomość badań i metod analiz filogenetycznych (w tym kladystycznych i molekularnych),
 • udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych,
 • kompetencje pozwalające na umiędzynarodowienie działalności naukowej,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej z zakresu zoologii i filogenezy,
 • doświadczenie w zakresie popularyzacji wiedzy,
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców).

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • doświadczenie w pracy w zespole badawczym,
 • gotowość do mobilności naukowej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej.

 
WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę*, w wymiarze 1 etatu,
 2. zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 3. wynagrodzenie zasadnicze zgodne z Regulaminem Wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 4. dodatkowe składniki wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 5. dodatek projakościowy za szczególne osiągniecia zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 6. roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin,
 7. zadaniowy czas pracy,
 8. możliwość rozwoju zawodowego,
 9. pakiet świadczeń socjalnych,
 10. możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 11. możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i  ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 12. możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
  *w Uniwersytecie pierwsza umowa o pracę z nauczycielem akademickim zawierana jest na czas określony, na okres do 4 lat.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 3. lista publikacji,
 4. inna dokumentacja określona w warunkach konkursu.
   

HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 5 czerwca 2023 r. ( 23.59)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 5 sierpnia 2023 r.
 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, klikając w link:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?webid=319A6F67-4E98-4B08-B8C6-DC04169D6129&skkcfg=80847a8bea48474dad983b5a2a3e1d90&skkExternalOfferId=192045&skkCountryId=1&skkRegionId=13

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Komisja konkursowa podejmuje decyzję o rozstrzygnięciu lub pozostawieniu konkursu bez rozstrzygnięcia. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu rekomendowanego Kandydata podejmuje Rektor.

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia osoby wyłonionej w postępowaniu konkursowym jest spełnienie wymogów określonych w art. 113 i 118 oraz dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.).

W przypadku ubiegania się o zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach jako podstawowym miejscu pracy, osoby zatrudnione w ramach podstawowego miejsca pracy w innej uczelni, na dzień zatrudnienia powinny spełniać wymóg określony w art. 120 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) , zgodnie z którym nauczyciel akademicki może mieć jednocześnie tylko jedno podstawowe miejsce pracy.

W przypadku osoby wyłonionej w postępowaniu konkursowym, która uzyskała za granicą stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł zawodowy, który nie został uznany za równoważny z odpowiednim polskim stopniem lub tytułem, zatrudnienie jest możliwe w trybie art. 116 ust. 2a ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.), zgodnie z procedurą obowiązującą w Uniwersytecie.

Załączniki