adiunkt (post-doc)

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Wynagrodzenie: 10 000 zł brutto miesięcznie (wraz z kosztami po stronie pracodawcy)
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w grupie pracowników badawczych w projekcje badawczym pt.” IoCarboNanoFluids (ICON Fluids) jako nowa klasa projektowalnych układów wielojonowych funkcjonalizowanych nanorurkami węglowymi – kompleksowe zrozumienie oddziaływań międzycząsteczkowych oraz architektury molekularnej”

Miejsce pracy: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Chemii

Adres miejsca pracy: ul. Szkolna 9, 40-006 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref.: 29/2022/NA/WNST/ICH/p-d

Słowa kluczowe: iocarbonanofluidy, funkcjonalizacja kowalencyjna nanorurek węglowych, nanorurki węglowe „zapinane na zamek jonowy”, lepkość,  właściwości reologiczne, właściwości fizykochemiczne, modelowanie 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).
 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • otrzymywanie IoCarboNanoFluids (ICON Fluids) i ich charakterystyka reologiczna;
 • krytyczna analiza danych; interpretacja wyników badań fizykochemicznych; analiza oddziaływań międzycząsteczkowych z wykorzystaniem różnych narzędzi naukowych i modeli;
 • pomoc w przygotowaniu publikacji;
 • promocja wyników projektu.

 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki chemiczne,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie nauki chemiczne w obszarze badań właściwości fizykochemicznych w tym właściwości reologicznych i termicznych nanofluidów jonowych (ionanofluidów), w obszarze badań będących przedmiotem grantu,
 • aktualny dorobek naukowy w dyscyplinie nauki chemiczne indeksowany w bazach Scopus lub Web of Science,
 • wskaźnik Hirscha (IH) na podstawie Web of Science lub Google Scholar na poziomie co namniej 6,
 • kompetencje pozwalające na umiędzynarodowienie działalności naukowej,
 • udokumentowany zagraniczny lub krajowy staż naukowy,
 • znajomość metod badawczych obejmujących chemię fizyczną, chemię organiczną, nanochemię i/lub dziedziny pokrewne; wiedza o charakterystyce fizykochemicznej nanofluidów, m.in. o badaniach reologicznych nanofluidów; analizie oddziaływań międzycząsteczkowych z wykorzystaniem różnych modeli i narzędzi,
 • umiejętność obsługi wiskozymetrów i reometrów.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • umiejętność obsługi oprogramowania Mathcad i Matlab,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

 
OFERUJEMY:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony (3 lata), w wymiarze 1 etatu, 
 2. zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy, 
 3. zadaniowy czas pracy,
 4. wynagrodzenie w wysokości 10 000 zł brutto miesięcznie (w tym koszty leżące po stronie pracodawcy)
 5. możliwość rozwoju zawodowego,
 6. pakiet świadczeń socjalnych,
 7. możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 8. możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i  ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 9. możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
   

 WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 2. lista publikacji,
 3. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 4. inna dokumentacja określona w warunkach konkursu.
   

HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 31 sierpnia 2022 r. (godz. 23.59)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 30 września 2022 r.
 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, dostępnego pod linkiem:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?webid=6A6D0E97-E8F2-4368-A2B5-E029D514E7DD&skkcfg=80847a8bea48474dad983b5a2a3e1d90&skkExternalOfferId=110266&skkCountryId=1&skkRegionId=13

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest spełnienie wymogów określonych w art. 113 i 118 oraz dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).

W przypadku ubiegania się o zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach jako podstawowym miejscu pracy, kandydaci zatrudnieni w ramach podstawowego miejsca pracy w innej uczelni, na dzień zatrudnienia powinni spełniać wymóg określony w art. 120 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021poz. 478 z późn. zm.), zgodnie z którym nauczyciel akademicki może mieć jednocześnie tylko jedno podstawowe miejsce pracy.

W przypadku kandydatów, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Dodatkowo informujemy, iż kandydat musi spełnić następujące warunki:

 1. Uzyskał stopień doktora w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia roku zatrudnienia w projekcie.
 2. Kierownik projektu nie był promotorem ani promotorem pomocniczym jej rozprawy doktorskiej.
 3. Uzyskał stopień doktora w podmiocie innym niż Uniwersytet Śląski w Katowicach lub odbyła co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora.
 4. W okresie pobierania wynagrodzenia etatowego nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN.
 5. W okresie pobierania wynagrodzenia etatowego nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dhr@us.edu.pl