adiunkt (post-doc)

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Opis stanowiska

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w grupie pracowników badawczych, w ramach projektu badawczego NCN SONATA, pt. „Zrozumienie właściwości przewodzących nanocieczy w nanoporach dla nowej generacji tryboelektrycznych nanogeneratorów – Nano2-fluid”, pod kierownictwem dr Yaroslava Grosu,

Miejsce pracy: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Chemii

Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1 

Nr ref.: 55/2022/NA/WNST/ICH/p-d                                                

Słowa kluczowe:  intruzja-ekstruzja, zwilżalność, tryboładowanie

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 574).
 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauk chemicznych,
 • udział w krajowych lub zagranicznych projektach naukowych i grantach,
 • aktywny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych,
 • aktywne ubieganie się o granty badawcze,
 • kształcenie kadry naukowej oraz wspieranie w badaniach naukowych młodych naukowców, doktorantów/magistrantów,
 • publikowanie wyników badań w czasopismach posiadających współczynnik wpływu (IF) oraz z liczbą punktów ministerialnych powyżej punktu odcięcia dla dyscypliny nauki chemiczne,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidulanym Przydziałem Obowiązków.

 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk chemicznych lub inżynierii chemicznej lub nauk fizycznych uzyskany nie wcześniej iż 7 lat przed datą planowanego zatrudnienia w projekcie,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (minimum B2),
 • udokumentowany dorobek naukowy indeksowany w bazach Scopus lub Web of Science w dyscyplinie nauki chemiczne/inżynieria materiałowa/inżynieria chemiczna/nauki fizyczne – opublikowany w czasopismach z wysokim współczynnikiem wpływu (IF),
 • preferowana tematyka badawcza obejmująca generatory triboelektryczne, nanopłyny, materiały nanoporowate, zwilżalność,
 • wskaźnik Hirscha (IH) na podstawie Web of Science na poziomie co najmniej 5,
 • kompetencje pozwalające na umiędzynarodowienie badań,
 • doświadczenie w realizowaniu/pozyskiwaniu projektów badawczych,
 • znajomość metod badawczych obejmujących woltamperometrię cykliczną,
 • umiejętność obsługi aparatury obejmującej mikroskop sił atomowych,
 • doświadczenie w prowadzeniu międzynarodowej aktywności badawczej (pobyty w zagranicznych ośrodkach naukowych).
   

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • doświadczenie w badaniach nanogeneratorów triboelektrycznych typu ciało stałe-ciecz,
 • doświadczenie w syntezie materiałów hybrydowych na potrzeby projektowania generatorów tryboelektrycznych,
 • doświadczenie w pracy eksperymentalnej związanej z procesami wtłaczania-wyciskania (intruzji-ekstruzji),
 • doświadczenie w pomiarach konta zwilżania,
 • doświadczenie w badaniach zjawisk w nanoskali, w szczególności zjawisk zwilżania,
 • samodzielność, umiejętności organizacyjne,
 • przedstawienie przynajmniej dwóch listów referencyjnych,
 • gotowość do współpracy w zespole,
 • gotowość do mobilności naukowej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Dodatkowo informujemy, iż kandydat musi spełnić następujące warunki:

 • uzyskał stopień doktora w podmiocie innym niż Uniwersytet Śląski w Katowicach, lub odbył co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora,
 • w okresie pobierania wynagrodzenia etatowego nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN,
 • w okresie pobierania wynagrodzenia etatowego nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.
    

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony (36 miesięcy), w ramach projektu badawczego NCN SONATA pt. „Zrozumienie właściwości przewodzących nanocieczy w nanoporach dla nowej generacji tryboelektrycznych nanpgeneratorów – Nano2-fluid”, pod kierownictwem dr Yaroslava Grosu,
 2. zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 3. wynagrodzenie miesięczne w wysokości 10 000 PLN (z kosztami pracodawcy),
 4. dodatkowe składniki wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 5. dodatek projakościowy za szczególne osiągniecia zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 6. zadaniowy czas pracy,
 7. możliwość rozwoju zawodowego,
 8. pakiet świadczeń socjalnych,
 9. możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 10. możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i  ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 11. możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
   

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 3. inna dokumentacja określona w warunkach konkursu.
   

HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 16 grudnia 2022 r. ( 23.59)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 16 lutego 2023 r.
 

 ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, dostępnego pod linkiem:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?webid=6CFE998B-985B-4012-8A0B-74A4ECA44558&skkcfg=80847a8bea48474dad983b5a2a3e1d90&skkExternalOfferId=144950&skkCountryId=1&skkRegionId=13

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Komisja konkursowa podejmuje decyzję o rozstrzygnięciu lub pozostawieniu konkursu bez rozstrzygnięcia. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu rekomendowanego Kandydata podejmuje Rektor.

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest spełnienie wymogów określonych w art. 113 i 118 oraz dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 574).

W przypadku ubiegania się o zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach jako podstawowym miejscu pracy, kandydaci zatrudnieni w ramach podstawowego miejsca pracy w innej uczelni, na dzień zatrudnienia powinni spełniać wymóg określony w art. 120 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 574), zgodnie z którym nauczyciel akademicki może mieć jednocześnie tylko jedno podstawowe miejsce pracy.

W przypadku kandydatów, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Załączniki