asystent dydaktyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy

w Zakładzie Pielęgniarstwa i Społecznych Problemów Medycznych  Katedry Pielęgniarstwa

Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  27.10.2021 r.

LINK DO STRONY: http://www.sum.edu.pl   

 

do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 113 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478
z późn. zm.).

 

Wymagania kwalifikacyjne:  

1.    tytuł zawodowy magistra na kierunku zarządzanie,

2.    zainteresowanie działalnością dydaktyczną,

3.    znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym,

4.    w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

 

 

Wymagane dokumenty:

 

1.    pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora,

2.    podpisane CV z opisem kwalifikacji zawodowych oraz przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia (jeżeli dotyczy), wraz z klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

3.    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4.    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, prawa wykonywania zawodu lekarza, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy),

5.    inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, MNiSW, posiadane certyfikaty itp.).

 

Wymagane oświadczenia:

1.          oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,

2.          oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Śląski Uniwersytet

          Medyczny w Katowicach będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy

          Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

3.          oświadczenie o:

a)       posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

b)       korzystaniu z pełni praw publicznych,

c)       nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)      oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

 

Dokumenty należy składać w języku polskim, w zamkniętej kopercie z adnotacją:                                                          „Konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego w  Zakładzie Pielęgniarstwa i Społecznych Problemów Medycznych Katedry Pielęgniarstwa Wydziału Nauk  o Zdrowiu w Katowicach ”

 

osobiście lub drogą pocztową do dnia  27.10.2021  r. (decyduje data wpływu dokumentów) w Kancelarii

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15, pok.  11,  parter

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 tel. kontaktowe: 32 20-83-544, 32 20 83 549.

Dokumenty można również przesłać w formie elektronicznej jako podpisany dokument z wykorzystaniem profilu zaufanego na adres kadry@sum.edu.pl (podpisany dokument to plik PDF pobrany ze strony po wykonaniu podpisu https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany )

 

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego
do 2 m-cy od dnia ogłoszenia konkursu

 

Uczelnia skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi rekomendację   w tym zakresie dla Rektora.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.sum.edu.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w terminie 30 dni po jego zakończeniu (zgodnie z art. 119 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
 i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.)

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na mzajac@sum.edu.pl