Asystent w grupie pracowników dydaktycznych

Wydział Fizjoterapii
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki medyczne

REKTOR Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
ogłasza konkurs (nr ref. AWF/09/2022) na stanowisko
ASYSTENTA w grupie pracowników dydaktycznych
w Zakładzie Medycyny Fizykalnej Katedry Nauk Biomedycznych i Medycyny Fizykalnej Wydziału Fizjoterapii

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi określone wymagania art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2022.574 z późń. zm.).

Kandydat przystępujący do konkursu powinien posiadać:

 • tytuł magistra na kierunku fizjoterapia, w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz kulturze fizycznej;
 • prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty od co najmniej 3 lat, poparte doświadczeniem zawodowym w pracy z pacjentem;
 • ukończone kursy i szkolenia w zakresie fizjoterapii potwierdzone dyplomami lub certyfikatami przydatne w procesie dydaktycznym w Zakładzie Medycyny Fizykalnej;
 • udokumentowane, co najmniej jednoroczne doświadczenie dydaktyczne na poziomie szkoły wyższej w specjalności bezpośrednio związanej z działalnością zakładu;
 • doświadczenie w pracach zespołu badawczego oraz przy realizacji projektu w dziedzinie nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej;
 • koncepcję swojej pracy dydaktycznej, organizacyjnej i naukowej;
 • wysokie umiejętności komunikacyjne;
 • dobrą znajomość języka angielskiego.

Dodatkowym kryterium wyboru kandydata jest uzyskanie pozytywnej opinii kierownika katedry odnośnie kwalifikacji merytorycznych oraz innych predyspozycji i umiejętności, wskazujących na przydatność kandydata do pracy dydaktycznej w danej jednostce.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • pracę w dynamicznym i zgranym zespole oraz w przyjaznej uczelnianej atmosferze;
 • różnorodność zadań i wyzwań, rozwój zawodowy;
 • świadczenia socjalne;
 • możliwość korzystania z obiektów sportowych uczelni.

Kandydat przystępujący do konkursu powinien przedłożyć następujące dokumenty:

 • zgłoszenie do konkursu adresowane do Rektora AWF Katowice;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk na stronie uczelni);
 • klauzulę informacyjną dla kandydata w postępowaniu konkursowym RODO (druk na stronie uczelni);
 • oświadczenie art. 113 ustawy – czynności prawne (druk na stronie uczelni);
 • oświadczenie art. 118 ustawy – bezpośrednia podległość służbowa (druk na stronie uczelni);
 • oświadczenie art. 120 ustawy – AWF Katowice jako podstawowe miejsce pracy (druk na stronie Uczelni);
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji (w tym dyplomy);
 • CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia wraz z wykazem osiągnięć badawczo-naukowych oraz planem rozwoju naukowego i wykazem osiągnięć dydaktycznych.

https://awf.katowice.pl/pracownik/dokumenty-do-zatrudnienia

Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia, ostateczną decyzję o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony podejmuje Rektor AWF Katowice.

Uczelnia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Dokumentację konkursową prosimy przesłać do dnia 31.07.2022 r. na adres: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Dziekanat Wydziału Fizjoterapii (40-065), ul. Mikołowska 72A,
lub na adres e-mail: oferty-pracy@awf.katowice.pl

Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 20.09.2022 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na oferty-pracy@awf.katowice.pl