Asystenta w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w Katedrze Projektowania Graficznego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o sztuce

Konkurs na stanowisko asystenta w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w Katedrze Projektowania Graficznego

Działając na podstawie art. 119, Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2022, poz. 574) oraz Regulaminu przeprowadzania konkursu stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu ASP w Katowicach

ogłaszam konkurs na stanowisko asystenta w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Projektowania Graficznego w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

I. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone ustawie Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce i złożą oświadczenie, że:

● nie zostały ukarane karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

● mają pełną zdolność do czynności prawnych,

● korzystają z pełni praw publicznych,

● nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. Warunki udziału w konkursie;

● posiadanie tytułu zawodowego magistra sztuki,

● posiadają dorobek w zakresie projektowania graficznego, w tym ilustracji i narracji wizualnej oraz sztuk wizualnych,

● posiadają co najmniej kilkuletnie doświadczenia badawczo-projektowe, a także dydaktyczne

w zakresie kształcenia rysunku studyjnego, kompozycji, wiedzy o barwie, ilustracji.

III. Wymagane dokumenty:

1. Zgłoszenie udziału w konkursie.

2. Życiorys (CV) zawierający:

– wykaz realizacji z obszarów: projektowania graficznego, w tym ilustracji i narracji wizualnej oraz sztuk wizualnych,

– informację o udziale w wystawach, wystąpieniach na konferencjach, sympozjach itp.,

– wykaz otrzymanych nagród,

– informację o dotychczasowej działalności badawczo-dydaktycznej,

– informację o znajomości języka angielskiego w stopniu pozwalającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,

– inne informacje, które zdaniem kandydatki/-a mogą mieć znaczenie w procesie rekrutacji,

– informacje o działalności organizacyjnej, popularyzatorskiej lub szkoleniowej w obszarze designu.

3. Portfolio w wersji elektronicznej w formacie pdf zawierające wizualną dokumentacje dorobku zawartego w CV

4. Kopia dyplomu – magistra sztuki

5. Zaświadczenia, opinie, referencje (opcjonalnie)

6. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów wskazanych w art. 113 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

7. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów zawartych w pkt. I.

8. Oświadczenie dotyczące zapoznania się z wszystkimi warunkami konkursu.

9. Oświadczenie stwierdzające, że Akademia będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy.

10. Klauzula zgody dla kandydatów do pracy w ASP w Katowicach.

IV. Termin i miejsce składania dokumentów: do 31.08.2022 r. do godz. 14:00, – Dział Spraw Pracowniczych, ul. Raciborska 37, Katowice, tel. 32 7587715
     

V. Komisja konkursowa w trakcie postępowania konkursowego może zapraszać kandydatów na rozmowy.

VI. Planowana data rozstrzygnięcia konkursu: 15 września r.

VII.  Proponowane warunki zatrudnienia: umowa o pracę od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 w wymiarze pełnego etatu.

VIII. Planowany termin zatrudnienia: 1 października 2022 r.

IX.  Po zakończeniu postępowania konkursowego dokumenty kandydatów, którzy nie zostali wybrani są im zwracane lub po upływie miesiąca od zakończenia postępowania konkursowego podlegają zniszczeniu.

X. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach zastrzega sobie prawo do wycofania się z naboru
z powodu niespełnienia wymagań przez któregokolwiek z kandydatów.

XI. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach zastrzega sobie prawo do powiadomienia o wynikach konkursu jedynie kandydata, który zostanie wybrany.

XII. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@asp.katowice.pl